Spreuken

Beter hoop zonder werkelijke mogelijkheden

dan werkelijke mogelijkheden zonder hoop.

Door wederkerige dankbaarheid kunnen we leren

elkaar te zien in  ware gedaante.
 
Geleidelijke training in
moed doet moed
verrijzen tot een hecht
bouwwerk.
 
 
 
Duidelijk is wat iemand
als duidelijk wil
aanvaarden.
 
 
 
De rijkste herinnering kan
verscholen zijn in een
ogenschijnlijk armzalig
gebaar.
 
 
 
Liefde als wegwijzer
om te kunnen genieten
van het uitzicht.
 
 
 
De manier waarop je de weg
naar je doel aflegt is vaak
belangrijker dan het doel
zelf.
 
 
 
De onwil om bij het
onbewuste te rade te gaan,
is een verkapte, maar
betekenisvolle manier
om je eigen werkelijkheid
te omzeilen.
 
 
 
De mate van welslagen
bij ogenschijnlijk mislukte
plannen is niet te meten.
 
 
 
Vindingrijkheid zonder
initiatief en volharden is niet
meer dan een braakliggend
terrein vol verborgen
schatten.
 
 
De stap vooruit mag niet
worden tegengehouden
door de blik achteruit.
 
 
 
Geloof ondermijnen
ondermijnt levenskracht.
 
 
Duidelijkheid brengt
ingewikkelde zaken terug
tot eenvoudiger
gezichtspunten.
 
 
 
Geleidelijke training in
moed doet moed verrijzen
tot een hecht bouwwerk.
 
 
 
Gun je de tijd om weer
te gaan geloven in liefde.
 
 
Lafheid is ook schuld.
 
 
 
‘Vergeten’ herinneringen
aan de vergetelheid kunnen
ontrukken bevestigt de
onbeperktheid van het
geheugen.
 
 
 
‘Niet-vragen’ als
levenspatroon vergrendelt
de kans op ontbloeien
van de ander en
jezelf.
 
 
 
Tegen een muur van
zwijgzaamheid kan geen
roos groeien en bloeien..
 
 
 
Een innerlijke blokkade
hoef je niet af te breken,
je kunt hem ook hoger,
breder, groter en steviger
maken.
 
 
 
Ouderdom wist geen
wandaden weg.
 
 
 
Duidelijkheid verduidelijkt
de diepte van onbegrip.
 
 
 
Mildheid kan ten
onrechte worden aangezien
als slapheid.
 
 
 
Niet begrepen reacties
kunnen wortelen in
het onbewuste.
 
 
 
Zonder onszelf te
onderschatten moet een plan
de grenzen van eigen kunnen
niet te buiten gaan.
 
 
 
Het kan je ontgaan dat
je bezig bent een doel
te verwezenlijken.
 
 
 
Nog niet verbruikte tijd
staat open om te zeggen
wat nooit is gezegd.
 
 
 
Het ontwaken van
het besef over de
betrekkelijkheid van
levenservaringen opent de
poort naar mildheid.
 
 
 
Duidelijkheid kan een
gevoel van herademing
scheppen.
 
 
 
Bij duidelijkheid kan het
leggen van een accent de
betekenis veranderen.
 
 
 
Fanaten kunnen niet
toelaten dat anderen
uitpraten.
 
 
 
Een fout toegeven is geen
teken van zwakheid maar
van kracht.
 
 
 
Laat liefde niet in de kiem
smoren door slechte
ervaringen.
 
 
 
Bijna geen enkel plan kan
geheel beantwoorden aan
je illusie, omdat je illusie
aardse tegenslagen
verdoezelt.
 
 
 
Geef oude wensen
nieuwe vormen.
 
 
 
Hetzelfde woord bekoort
de een en verstoort de
ander.
 
 
 
‘Weten’ gaat verder
dan bewust leven
doet vermoeden.
 
 
 
Slechts openstaan voor je
eigen plan, kan je horizon
verkleinen.
 
 
 
De eerste stoot tot
moed zetelt in een signaal
waaraan je houvast hebt.
 
 
 
Kracht sloopt de geest
als de geest bij die kracht
geen rol heeft gespeeld.
 
 
 
Een geschakeerde
zienswijze voorkomt star
vasthouden aan een
ingeroeste manier van
denken en redeneren.
 
 
 
Een goed overdachte
vraag kan het begin
zijn van een ander
contact.
 
 
 
Begrip kan stranden en
dan blijft mildheid uit.
 
 
 
Iets lijkt een onuitvoerbaar
droombeeld tot er iemand
komt die erin gelooft.
 
 
 
Als starre onwil domineert
is er geen ruimte voor
mildheid.
 
 
 
In de verdroogde knop van
gesmoorde liefde wortelt
een onstilbaar verlangen
naar het geleden verlies.
 
 
 
Een aspect van ‘mild zijn’
is het aanvaarden van
betrekkelijkheid.
 
 
 
Mogelijkheden leren zien,
vraagt samenwerking tussen
fantasie en werkelijkheid.
 
 
 
De eerste de beste kans
grijpen kan het laatste
zijn wat je zou
moeten doen.
 
 
 
De kortste weg naar
‘mislukking’ loopt via
‘lange tenen’.
 
 
 
Als antwoorden op vragen
geblokkeerd worden, ligt
de weg naar tobben open.
 
 
 
Geen wil drijft liefde,
liefde drijft zichzelf.
 
 
Het kan een herademing
betekenen van veel plichten
bevrijd te zijn.
 
 
 
De herhalingskracht van
geloofsteksten kan inslijpen
zonder de ziel te raken.
 
 
 
Alle dingen zijn moeilijk
eer ze gemakkelijk worden.
 
 
 
Ergernis verdwijnt als
de geërgerde zich gaat
ergeren aan eigen
ergernis.
 
 
 
Een waarheid van toen
hoeft geen waarheid
te zijn van nu.
 
 
 
Onzichtbare eenzaamheid
kan je levenslang begeleiden
naast iemand die je
begeleidt.
 
 
 
Verloren illusies zijn
de fundamenten voor
nieuwe illusies.
 
 
 
Geloven op gezag vertekent
de goddelijke richtlijnen
waardoor men
gestuwd wordt.
 
 
Bij afgebroken plannen
kunnen we de draad
achteraf weer opnemen.
 
 
 
Vragen kunnen te snel
als ongeoorloofd
beschouwd worden.
 
 
Bewust leven is meer
dan zomaar levend
voortdobberen.
 
 
Mildheid verdringen
versterkt eigen onzekerheid.
 
 
 
Een doel in vrijheid
kiezen benadrukt de
persoonlijkheid
 
 
Gevoelens van mildheid
kunnen aangroeien als
een sneeuwbal.
 
 
 
MOED vereist
zelfkennis.
 
 
Negativiteit belemmert
de kijk op mogelijkheden.
 
 
 
Opgroeien zonder
godsdienstige begeleiding
kan juist voeren tot
diep geloof.
 
 
 
Niet gelanceerde vragen
staan een oplossing in de
weg.
 
 
 
Gebrek aan mogelijkheden
kan zinvol zijn zonder de
betekenis van kansloosheid te doorgronden.
 
 
 
Bij duidelijkheid moet
mildheid niet uit het oog
worden verloren.
 
 
 
Probeer bij het ouder
worden de dingen weer
belangrijk te gaan vinden.
 
 
 
De ingeschapen innerlijke
kracht verdort bij
verwaarlozing van
het ‘Zelf’.
 
 
 
Een aan jou verleende
dienst houdt in dat een
ander eens aandacht
aan je heeft besteed.
 
 
 
Uitwisseling tussen
binnen- en buitenwereld
kan geestelijke kracht
in gang zetten.
 
 
 
Bestook een moedeloze
niet met jouw moed.
 
 
 
Praat vóór je
dichtslaat.
 
 
 
Een plan van nu zal er
misschien pas in de
toekomst bij kunnen
passen.
 
 
 
Bij een vraag over
jezelf moet je een eerlijk
antwoord durven riskeren.
 
 
 
Successen die de
openbaarheid schuwen
zouden wel eens de
belangrijkste kunnen zijn.
 
 
 
Vraag ook iets voor
jezelf.
 
 
Liefde delen verbloemt
soms de realiteit.
 
 
 
Het antwoord op verzwegen
vragen ligt opgeslagen
in mensen die niet meer
antwoorden kunnen.
 
 
 
Veel van wat in het
onbewuste leeft, was eens
een bewuste ervaring.
 
 
 
Sluimerende levenswijsheid
is dood bouwmateriaal als
het niet van hart tot
hart gaat.
 
 
 
Straffe geloofsnormen
kunnen geloof verstikken.
 
 
 
Elke futiliteit vormt een
schakel in de onverbreekbare keten tot in de eeuwigheid.
 
 
 
Geloof kan ontspruiten
uit het besef dat er
méér is.
 
 
 
Armoede aan levensgeluk
benadrukt de armoede
aan belangstelling.
 
 
 
Ontwaken van geestkracht
betekent het einde van
gemakzucht.
 
 
 
Waardevolle gedachteflitsen
liggen opgehoopt in het
onderbewuste.
 
 
 
Toegeven dat dankbaarheid
onmisbaar is, maakt het
leven kleurrijker.
 
 
 
Een overdaad aan
mogelijkheden verkleint
je horizon.
 
 
 
‘Het weten’ uit het
onbewuste laat zich niet
altijd in woorden vangen.
 
 
 
Een gesloten mens is
alleen te redden als zijn
mond opengaat.
 
 
 
Tijdsbeleving is afhankelijk
van verrassende momenten.
 
 
Gebrek aan duidelijkheid
kan levens voor eeuwig
scheiden.
 
 
Een enkele liefdeblijk
kan een mens mysterieus
doen opbloeien.
 
 
 
Herken het gevaar
van te intensieve
bemoediging.
 
 
 
De schepper van
onachtzaamheid schept
leegte.
 
 
 
Het juiste ogenblik is
voorbij eer je het weet.
 
 
 
Er ligt een lange weg
tussen chaotisch voortleven
en het maken van een plan.
 
 
 
Normvervaging
bemoeilijkt duidelijkheid.
 
 
 
Geestelijke kracht kan
behoefte hebben aan
een rustperiode.
 
 
 
Een goed overdachte vraag
kan het begin zijn van
een ander contact.
 
 
 
Zendingskoorts beknot
de vrijheid van de ander.
 
 
Labiliteit zoekt steun
in een schijnbaar
rotsvaste mening.
 
 
 
Gebrek aan moed is
toegeven aan moedeloosheid.
 
 
Devotie van gevouwen
handen, hoeft de mate van
geloof niet te vertegenwoordigen.
 
 
 
Velen vullen de ruimte,
weinigen de leegte.
 
 
Kom eroverheen,
dus… ga er doorheen!
 
 
Relaties tussen mensen
van verschillend geloof
trekken de verschillen
glad.
 
 
Door een doel
koortsachtig na te jagen
kun je om mislukking
vragen.
 
 
 
Woordenloos begrip kan
groter zijn dan de invloed
van een woordenstroom.
 
 
 
Vragen kunnen rijzen,
voor we er woorden voor
weten te vinden.
 
 
 
Innerlijke verdeeldheid
versplintert de mogelijkheid
om een doel te bereiken.
 
 
 
De weg naar praten is
vaak de enige uitweg.
 
 
 
Er is moed voor nodig
om duidelijkheid aan te
horen.
 
 
Grenzen van duidelijkheid
worden bepaald door de
mate waarin iemand
integer is.
 
 
Het voornemen duidelijk
te zijn, kweekt innerlijke
harmonie.
 
 
Mildheid kan boven-
drijven in een zee van
tranen.
 
 
Blijmoedigheid is als
een stille attentie.
 
 
 
Roer niet in duidelijkheid
als het geen zin heeft.
 
 
 
Verkeerde formulering
kan een vraag onjuist
doen overkomen.
 
 
 
Het onbewuste lijkt
ongrijpbaar tot je er
greep op krijgt.
 
 
 
Zonder moed gaat het
laatste ogenblik voor
ingrijpen vaak voorbij.
 
 
 
Het geloof in de
eeuwigheid geeft geduld.
 
 
 
De manier van zeggen
kan de inhoud van je
woorden weerleggen.
 
 
 
Verwerken van
duidelijkheid kan
innerlijke strijd kosten.
 
 
 
Duidelijkheid bant
leugens uit.
 
 
 
Het geloof in welslagen
van een plan niet te
gauw laten varen.
 
 
 
Een ademloze tocht
begint daar waar de
adem ophoudt.
 
 
Veel van wat in het
onbewuste leeft, was eens
een bewuste ervaring.
 
 
 
Je verkijkt je op de ander,
zoals die ander zich
verkijkt op jou.
 
 
Zwijgen is ook
een antwoord.
 
 
Hulp van anderen
miskennen betekent die
ander miskennen.
 
 
Duidelijkheid verhoogt
zelfkennis.
 
 
Lichtvaardige en dus
liefdeloze beloften slopen
een relatie.
 
 
Het gaat om jóuw
mogelijkheden en jóuw
taak op dít moment.
 
 
Kun je je herinneren
wie je in jouw leven
 
 
Het onbewuste laat zich
niet uitschakelen, al menen
wij dat het niet
ingeschakeld is.
 
 
 
Een mislukte poging tot
moed is toch een
poging geweest.
 
 
Zonder zelfkennis komt
liefde niet voldoende
tot zijn recht.
 
 
Ogenschijnlijk verspilde
liefde kan de spil blijken
waardoor de ander
nog functioneert.
 
 
Liefde tonen is een kunst
die men het beste
vroeg kan leren.
 
 
Een deur die definitief voor
je dichtgesmeten wordt,
kan de kiem leggen voor de
geboorte van mildheid.
 
 
 
Teksten in heilige boeken
kunnen aan licht inboeten
als er geen eigentijds
licht op schijnt.
 
 
 
Oog krijgen voor
mogelijkheden kan
aangeleerd worden.
 
 
Onderschatting van
beschikbare geestelijke
krachtbronnen belemmert
vooruitgang in het
aardse bestaan.
 
 
 
Veel ontaardt tot
woordenspel, al had het
meer willen zijn.
 
 
 
Waar een plan oprijst,
neemt de moed toe.
 
 
 
Leer van jezelf te houden;
je kunt immers niet
optrekken met iemand
aan wie je een hekel hebt.
 
 
 
Het opleven van het
onbewuste doet herleven
wat het voortleven
bezielt.
 
 
 
Hardnekkig zwijgen
verhult het verlangen
om te praten.
 
 
 
Verfraaien van een
herinnering ‘verfraait’
deze niet.
 
 
Geestverwantschap
overschrijdt de
grenzen van
het geloof.
 
 
 
Het antwoord op een vraag
kan een levensverhaal
afronden.
 
 
 
Geen plannen maken in
het alledaagse leven kan
een enorm tijdverlies
betekenen.
 
 
 
Duidelijkheid dringt
lafheid terug.
 
 
Geloof ondermijnen
ondermijnt levenskracht.
 
 
 
Mogelijkheden vereisen
toegespitste aandacht
voor wat eerst onmogelijk
leek.
 
 
 
Praten doet denken
als denken tot
praten leidt.
 
 
 
Opgroeien zonder godsdienstige begeleiding kan juist voeren tot diep geloof.
 
 
 
Verdrogen van mildheid
verdroogt het bestaan.
 
 
Mogelijkheden kunnen
doorkruist worden door
verkeerd begrip, ontstaan
door het hanteren van
andere normen.
 
 
 
Achteraf te veel of te
weinig mildheid betoond?
Wie beoordeelt dat?
 
 
 
Geestverwantschap
overschrijdt de grenzen
van het geloof.
 
 
 
Voorkom dat je uit
moedeloosheid alle plannen
uitbant, anders verlies je
de laatste lichtpuntjes
uit het oog.
 
 
 
In zijn aardse schuilhoek
opent de mens zijn ogen
soms pas als hij op het punt
staat deze voor altijd te
sluiten.
 
 
Twijfel aan een ingeboren
kiem tot liefhebben brengt
de aarde tot vertwijfeling.
 
 
 
Geestkracht die bezwijkt,
werd niet tijdig door een
helpende hand bereikt.
 
 
 
Ongewild oponthoud door
afgeleid worden of afgeleid
zijn, kan een doel van
gedaante doen veranderen.
 
 
 
Innerlijke rust is de
enige zekerheid die we
zelf kunnen scheppen.
 
 
 
Een geloof leren verstaan,
vraagt het ‘verstaan’ van
simpele uitgangspunten.
 
 
 
Door mildheid grijp je
wat ongrijpbaar lijkt.
 
 
 
Terugdeinzen voor vragen
betekent jezelf tekortdoen.
 
 
 
Een overdosis aan succes
kan het besef voor
noodzakelijke mildheid
dwarsbomen.
 
 
 
Begeleiding kan je als een
onzichtbare hand blijven
volgen zonder dat het tot
je doordringt waaraan je
je vooruitgang te danken
hebt.
 
 
 
Een gemist doel kan
voorkomen dat je de
mist ingaat.
 
 
 
Vraag je niet af wie van
de twee de eerste stap zal
zetten, want dan komt
niemand in beweging.
 
 
 
Zoek een nieuwe
levensvervulling vóór de
oude heeft afgedaan.
 
 
 
Het klankbord van de
hemel weerklinkt niet
alleen bij gebedsverhoring.
 
 
 
Vergeefs vragen als kind
wekt een blijvende indruk
dat vragen zinloos is.
 
 
 
Geloof in je plannen als
er een aanvaardbare basis
voor is.
 
 
 
De invloed van
duidelijkheid is niet
terug te draaien.
 
 
 
Een teveel aan niet-
geuite vragen verstikt
het hart, zodat het zich
niet meer kan openen.
 
 
 
Grijp niet onbezonnen
de eerste de beste hand,
want zelfs in wanhoop
moet je kiezen.
 
 
 
Felheid staat
mildheid in de weg.
 
 
 
Als we de ‘leef’-tijdgrens
naderen, willen we zuiniger
met onze tijdelijkheid
omspringen.
 
 
 
De zwakke mens durft
zijn mening niet te
herzien.
 
 
Leeg gepraat vult de
leegte niet op.
‘Mild zijn’ neemt men
niet altijd serieus.
 
 
 
Een mens weet meer
dan hij zich bewust is.
 
 
 
Kunst is het aan de
vergetelheid ontrukken
van momenten.
 
 
 
Duidelijkheid moet met
zorg gehanteerd kunnen
worden.
 
 
 
Bij een goed contact
ligt de weg naar
vragen open.
 
 
 
Berusting mag niet
betekenen te berusten
vóór een strijd
gestreden is.
 
 
 
Vervolging activeert groei
van de bestreden
geloofsvormen.
 
 
 
Liefde is een eindeloze
inspiratiebron, die tot in
de eeuwigheid reikt.
 
 
 
Doorgronden van uiteenlopende
geloofsovertuigingen is de
‘grond’ voor beter
wederzijds begrip.
 
 
 
Alles wat je tot denken
brengt, brengt je ook een
stap verder.
 
 
 
Duidelijkheid zonder
begrip voor de ander kan
het doel voorbijstreven.
 
 
 
Verlies durven nemen
betekent geboorte van
de winst.
 
 
 
Blind geloof maakt
doof voor kritiek.
 
 
 
Ontkennen dat een
aanwijzing van een ander
je verder heeft geholpen,
onthult je zwakke zijde.
 
 
 
Verloren kansen kunnen
de weg naar nieuwe
mogelijkheden zijn.
 
 
 
Verwonderd zie je pas
na jaren in, waarvoor je
dankbaar had moeten
zijn.
 
 
 
Geestelijke creativiteit
maakt van een doel een
kunstwerk.
 
 
 
Het gaat er niet om welke
dingen je voor iemand
bederft, maar dát je
ze bederft.
 
 
 
Domweg vragen om de
tijd vol te praten, levert
geen echte antwoordenop.
 
 
 
Inzicht heeft geen zin
als er geen gebruik wordt
gemaakt van ‘dat nieuwe
weten’.
 
 
 
De schepper van
onachtzaamheid schept
leegte.
 
 
 
Gedachtekracht als
eigen lijfwacht.
 
 
 
Duidelijkheid stimuleert
samenwerking tussen
gevoel en verstand.
 
 
 
De inwerking van het
onbewuste kan ongeweten
ons bewuste denken en
handelen bepalen.
 
 
 
Bewust leven kan niet
bestaan zonder inmenging
van onbewuste invloeden.
 
 
 
De sterke doelgerichtheid
kan de werking van
intuïtie verzwakken.
 
 
 
Hoe gekneusder een hart,
hoe problematischer de te
beantwoorden vragen.
 
 
 
Het goede wordt niet
slecht bij falen, het slechte
niet goed bij succes.
 
 
 
Een afgesloten onbewuste
doet de mens te kort…
 
 
 
De kunst van leven is
onbegrensd…
 
 
 
Een plan uitvoeren met
tijdsbesparing, betekent
woekeren met je
toegestane levensjaren.
 
 
 
Mogelijkheden benutten
begint met inzicht en
eindigt met uitzicht.
 
 
 
Twijfel verspert
moed.
 
 
 
Het antwoord op
verzwegen vragen ligt
opgeslagen in mensen, die
niet meer antwoorden
kunnen.
 
 
 
De kunst van leven is
een ander een kans
geven…
 
 
 
De kunst van leven is
tederheid koesteren..
 
 
 
De kunst van leven is
een slechte eigenschap
van een ander ook
in jezelf te herkennen..
 
 
 
De kunst van leven is
je bestaan verzoeten
zonder suiker…
 
 
De kunst van leven is
weten dat de grote dingen
altijd triest en naar
zijn… gewoon genieten
van kleine dingen…
 
 
 
De kunst van leven is
op de drempel staan van
een nieuw begin en
erin geloven..
 
 
 
 
De kunst van leven is
de dingen te aanvaarden
zoals ze zijn..
 
 
 
De kunst van leven is
jezelf vergeven omdat je
met jezelf verder moet..
 
 
 
De kunst van leven is
soms een donderpreek
tegen jezelf afsteken…
 
 
 
De kunst van leven
is de boosheid van een
ander bij die ander
te laten…
 
 
 
De kunst van leven
is, om jezelf kunnen
glimlachen…
 
 
 
Zich losscheuren van
kerkelijke dogma’s
bestempelt je niet
tot goddeloze.
 
 
 
Een mild oordeel
van tóen zou nú
hard kunnen zijn.
 
 
 
‘Ja, maar..’ is de afgrond
die je zelf graaft dwars over
een begaanbare weg…!
 
 
 
Als je slechts op liefde
wacht, verwacht je van
de ander te veel.
 
 
 
Liefde is de grootste
kracht van hemel en
aarde.
 
 
 
Door hoop houden we
onszelf tot de dood
toe in leven.
 
 
 
Duidelijkheid vereist
innerlijke moed.
 
 
 
Duidelijkheid ruimt
misverstanden uit de
weg.
 
 
 
Niet ieder herkent
waarvoor hij erkentelijk
zou moeten zijn.
 
 
 
Beantwoorde vragen kunnen
voorkomen dat ze blijven
weerklinken tot in de
hoge ouderdom.
 
 
 
Vragen zonder zinvol
antwoord, vermeerdert
het aantal vragen.
 
 
 
Voor mildheid is
innerlijke vrede een
goede start.
 
 
 
Duidelijkheid geeft
tijdwinst.
 
 
 
Moed ontspringt
op de grens van
een keuze.
 
 
 
Lichtpunten van kleine
vreugden verhelderen onze
vervagende horizon.
 
 
 
Geloof uitdragen door
daden van liefde, maakt
woorden over geloof
overbodig.
 
 
 
Moderne trends over
geloofsvragen openbaren
Gods kracht in andere
vorm.
 
 
 
Een vraag kan intenser
kwellen als die nooit
aan de orde komt.
 
 
 
Te laat vertolken van je
dank is soms het laatste
wat niet tot ‘later’
kan wachten.
 
 
 
Registratie in het onbewuste
kan het bewuste bijna
geruisloos zijn
gepasseerd.
 
 
 
Op weg naar het ene
doel kun je het
andere bereiken.
 
 
 
Geloofsvervolging
bestempelt de zwakheid
van degene die
vervolgt.
 
 
 
Mogelijkheden kunnen
soms op een afstand
herkend worden.
 
 
 
Niet alles waarvoor je
dankbaar zou moeten
zijn, is prettig.
 
 
 
Begrip of onbegrip
ontkiemt na enkele
woorden.
 
 
 
Begrip is het brandpunt
voor mildheid.
 
 
 
Mildheid moet niet
ontaarden in
goedpraten.
 
 
 
Vragen uit noodzaak,
of als de vraag het
hart van de ander
opent.
 
 
 
Een plan moet in de mens
zelf kunnen groeien voor
het vorm krijgt.
 
 
 
Zoek een nieuwe
levensvervulling vóór de
de oude heeft
afgedaan.
 
 
 
Mildheid is de
glimlach van de
denker.
 
 
 
‘Niet-vragen’ uit lafheid
verlengt de tijd van
onbegrip.
 
 
 
Als negatieve gevoelens
spreken, zwijgt
moed.
 
 
 
Duidelijkheid voorkomt
slepende kwesties.
 
 
 
‘Vragen’ worden vaker
verzwegen dan geheimen.
 
 
 
Mildheid heeft ook
zijn grenzen.
 
 
 
Schrap nodeloze
bijzonderheden bij het
uitdenken van
een plan.
 
 
 
Een niet te onderbreken
prater beleeft wat
luisteren is als zijn nood
gedwongen adempauze
intreedt.
 
 
 
Duidelijkheid weert het
ontstaan van onechte
relaties.
 
 
 
Denken kan denken
corrigeren.
 
 
 
Herken de aftocht van je
moed en nieuwe moed
is in aantocht.
 
 
 
In vragen die eigenlijk
niet verwoord hoeven te
worden, kan zich het
beste begrip verbergen.
 
 
 
Bij duidelijkheid kan
ook teleurstelling worden
verwacht.
 
 
 
Stille rijkdommen van
het onbewuste onderkennen,
verrijkt bewust leven.
 
 
 
Doden hebben recht
‘te leven’. Als we hen
blijven gedenken zullen ze
niet wezenlijk sterven.
 
 
 
Innerlijke rust doet de
wonderen die het leven
je onthoudt.
 
 
 
Mogelijkheden voor
een andere bederven,
bederft meer dan die
mogelijkheden alleen.
 
 
 
Geestelijke energie
onderbouwen door
zelfvertrouwen.
 
 
 
Vraag geen gewichtige
dingen als iemand
onvoldoende tijd
heeft.
 
 
 
Duidelijkheid
activeert onderling
begrip.
 
 
 
Geestkracht verzamelen
voert stapsgewijze en
zienderogen naar een
betere oogst.
 
 
 
Duidelijkheid maakt
moeilijke kwesties
bespreekbaar.
 
 
 
Treuren over verloren
mogelijkheden blokkeert
nieuwe mogelijkheden.
 
 
 
Een leven overstelpt door
verboden, verstikt de kans
eigen mogelijkheden
te creëren.
 
 
 
Weggezakte herinneringen
wachten in het
onbewuste.
 
 
 
Iets ‘bewust’ zijn vraagt
meer dan het begrensde
besef ergens aanwezig
te zijn.
 
 
 
Geloofsplicht benadrukken
kan ‘de zoekende ander’
in de armen van ongeloof
drijven.
 
 
 
Ongebruikte geestelijke
kracht weert de invloed
van kansen.
 
 
Het juiste ogenblik is
voorbij eer je
het weet.
 
 
 
Aardig zijn kan
verlies in winst
veranderen.
 
 
 
Moed behoedt
voor tegenspoed.
 
 
 
Vertekening van
duidelijkheid werkt
onduidelijkheid in
de hand.
 
 
 
Een geringe mogelijkheid
om een probleem op te
lossen verscherpt de
daarvoor benodigde
aandacht.
 
 
 
Een waarheid wordt pas
een waarheid als je er
zelf aan toe bent.
 
 
 
De weg naar een doel
kan op zichzelf
een doel zijn.
 
 
 
Wat we mogen of juist niet
mogen, opent de deur naar
mogelijkheden.
 
 
 
De wijze van vraagstelling
kan bedoeld zijn om gelijk
te krijgen, een povere
overwinning.
 
 
 
Ongebruikte geestelijke kracht
weert de invloed van
kansen.
 
 
Geestelijke creativiteit maakt
van een doel een kunstwerk.
 
 
Mildheid verbreedt
de horizon en inzichten.
 
 
De moed tot vragen kan
je ontnomen worden door de
instelling van de ander.
 
 
 
Bij moed zet je een
zekere stap op
een onzekere weg.
 
 
 
Duidelijkheid zorgt voor
een snellere oplossing van
problemen.
 
 
 
Blind geloof maakt
doof voor kritiek.
 
 
 
Vaak moet je eerst tijd
verliezen om tijd te winnen.
 
 
 
De innerlijke stem kan
ons de weg wijzen naar
reële mogelijkheden.
 
 
 
Gebrek aan moed is
toegeven aan moedeloosheid.
 
 
 
Een star patroon
remt geestkracht.
 
 
 
Een plan is een bouwwerk
van de geest, dat op
vervulling wacht.
 
 
 
Als alles mogelijk was,
zou het onmogelijke
zegevieren.
 
 
 
Duidelijkheid kan zich ook
openbaren in intuïtie.
 
 
Verplichtingen ontlopen,
betekent elkaar ontlopen.
 
 
 
De groei van onbewust naar
bewust is een inspirerende
ontdekkingstocht.
 
 
 
Verwacht geen mildheid
als je die zelf geeft.
 
 
 
Het ‘bovenaardse’ wortelt in de
wortel van het geloof.
 
 
 
Een falend plan kan later
in andere vorm herleven.
 
 
 
Lafheid is ook schuld.
 
 
 
Kleine omweg… grotere mogelijkheden.
 
 
 
Moed werkt aan groei van hernieuwde moed.
 
 
 
 
 

Door wederkerige dank-

baarheid kunnen we leren

elkaar te zien in

ware gedaante.

Geleidelijke training in

moed doet moed

verrijzen tot een hecht

bouwwerk.

Duidelijk is wat iemand

als duidelijk wil

aanvaarden.

De rijkste herinnering kan

verscholen zijn in een

ogenschijnlijk armzalig

gebaar.

Liefde als wegwijzer

om te kunnen genieten

van het uitzicht.

De manier waarop je de weg

naar je doel aflegt is vaak

belangrijker dan het doel

zelf.

De onwil om bij het

onbewuste te rade te gaan,

is een verkapte, maar

betekenisvolle manier

om je eigen werkelijkheid

te omzeilen.

De mate van welslagen

bij ogenschijnlijk mislukte

plannen is niet te meten.

Vindingrijkheid zonder

initiatief en volharden is niet

meer dan een braakliggend

terrein vol verborgen

schatten.

De stap vooruit mag niet

worden tegengehouden

door de blik achteruit.

Geloof ondermijnen

ondermijnt levenskracht.

Duidelijkheid brengt

ingewikkelde zaken terug

tot eenvoudiger

gezichtspunten.

Geleidelijke training in

moed doet moed verrijzen

tot een hecht bouwwerk.

Gun je de tijd om weer

te gaan geloven in liefde.

Lafheid is ook schuld.

‘Vergeten’ herinneringen

aan de vergetelheid kunnen

ontrukken bevestigt de

onbeperktheid van het

geheugen.

‘Niet-vragen’ als

levenspatroon vergrendelt

de kans op ontbloeien

van de ander en

jezelf.

Tegen een muur van

zwijgzaamheid kan geen

roos groeien en bloeien..

Een innerlijke blokkade

hoef je niet af te breken,

je kunt hem ook hoger,

breder, groter en steviger

maken.

Ouderdom wist geen

wandaden weg.

Duidelijkheid verduidelijkt

de diepte van onbegrip.

Mildheid kan ten

onrechte worden aangezien

als slapheid.

Niet begrepen reacties

kunnen wortelen in

het onbewuste.

Zonder onszelf te

onderschatten moet een plan

de grenzen van eigen kunnen

niet te buiten gaan.

Het kan je ontgaan dat

je bezig bent een doel

te verwezenlijken.

Nog niet verbruikte tijd

staat open om te zeggen

wat nooit is gezegd.

Het ontwaken van

het besef over de

betrekkelijkheid van

levenservaringen opent de

poort naar mildheid.

Duidelijkheid kan een

gevoel van herademing

scheppen.

Bij duidelijkheid kan het

leggen van een accent de

betekenis veranderen.

Fanaten kunnen niet

toelaten dat anderen

uitpraten.

Een fout toegeven is geen

teken van zwakheid maar

van kracht.

Laat liefde niet in de kiem

smoren door slechte

ervaringen.

Bijna geen enkel plan kan

geheel beantwoorden aan

je illusie, omdat je illusie

aardse tegenslagen

verdoezelt.

Geef oude wensen

nieuwe vormen.

Hetzelfde woord bekoort

de een en verstoort de

ander.

‘Weten’ gaat verder

dan bewust leven

doet vermoeden.

Slechts openstaan voor je

eigen plan, kan je horizon

verkleinen.

De eerste stoot tot

moed zetelt in een signaal

waaraan je houvast hebt.

Kracht sloopt de geest

als de geest bij die kracht

geen rol heeft gespeeld.

Een geschakeerde

zienswijze voorkomt star

vasthouden aan een

ingeroeste manier van

denken en redeneren.

Een goed overdachte

vraag kan het begin

zijn van een ander

contact.

Begrip kan stranden en

dan blijft mildheid uit.

Iets lijkt een onuitvoerbaar

droombeeld tot er iemand

komt die erin gelooft.

Als starre onwil domineert

is er geen ruimte voor

mildheid.

In de verdroogde knop van

gesmoorde liefde wortelt

een onstilbaar verlangen

naar het geleden verlies.

Een aspect van ‘mild zijn’

is het aanvaarden van

betrekkelijkheid.

Mogelijkheden leren zien,

vraagt samenwerking tussen

fantasie en werkelijkheid.

De eerste de beste kans

grijpen kan het laatste

zijn wat je zou

moeten doen.

De kortste weg naar

‘mislukking’ loopt via

‘lange tenen’.

Als antwoorden op vragen

geblokkeerd worden, ligt

de weg naar tobben open.

Geen wil drijft liefde,

liefde drijft zichzelf.

Het kan een herademing

betekenen van veel plichten

bevrijd te zijn.

De herhalingskracht van

geloofsteksten kan inslijpen

zonder de ziel te raken.

Alle dingen zijn moeilijk

eer ze gemakkelijk worden.

Ergernis verdwijnt als

de geërgerde zich gaat

ergeren aan eigen

ergernis.

Een waarheid van toen

hoeft geen waarheid

te zijn van nu.

Onzichtbare eenzaamheid

kan je levenslang begeleiden

naast iemand die je

begeleidt.

Verloren illusies zijn

de fundamenten voor

nieuwe illusies.

Geloven op gezag vertekent

de goddelijke richtlijnen

waardoor men

gestuwd wordt.

Bij afgebroken plannen

kunnen we de draad

achteraf weer opnemen.

Vragen kunnen te snel

als ongeoorloofd

beschouwd worden.

Bewust leven is meer

dan zomaar levend

voortdobberen.

Mildheid verdringen

versterkt eigen onzekerheid.

Een doel in vrijheid

kiezen benadrukt de

persoonlijkheid

Gevoelens van mildheid

kunnen aangroeien als

een sneeuwbal.

MOED vereist

zelfkennis.

Negativiteit belemmert

de kijk op mogelijkheden.

Opgroeien zonder

godsdienstige begeleiding

kan juist voeren tot

diep geloof.

Niet gelanceerde vragen

staan een oplossing in de

weg.

Gebrek aan mogelijkheden

kan zinvol zijn zonder de

betekenis van kansloosheid te doorgronden.

Bij duidelijkheid moet

mildheid niet uit het oog

worden verloren.

Probeer bij het ouder

worden de dingen weer

belangrijk te gaan vinden.

De ingeschapen innerlijke

kracht verdort bij

verwaarlozing van

het ‘Zelf’.

Een aan jou verleende

dienst houdt in dat een

ander eens aandacht

aan je heeft besteed.

Uitwisseling tussen

binnen- en buitenwereld

kan geestelijke kracht

in gang zetten.

Bestook een moedeloze

niet met jouw moed.

Praat vóór je

dichtslaat.

Een plan van nu zal er

misschien pas in de

toekomst bij kunnen

passen.

Bij een vraag over

jezelf moet je een eerlijk

antwoord durven riskeren.

Successen die de

openbaarheid schuwen

zouden wel eens de

belangrijkste kunnen zijn.

Vraag ook iets voor

jezelf.

Liefde delen verbloemt

soms de realiteit.

Het antwoord op verzwegen

vragen ligt opgeslagen

in mensen die niet meer

antwoorden kunnen.

Veel van wat in het

onbewuste leeft, was eens

een bewuste ervaring.

Sluimerende levenswijsheid

is dood bouwmateriaal als

het niet van hart tot

hart gaat.

Straffe geloofsnormen

kunnen geloof verstikken.

Elke futiliteit vormt een

schakel in de onverbreekbare keten tot in de eeuwigheid.

Geloof kan ontspruiten

uit het besef dat er

méér is.

Armoede aan levensgeluk

benadrukt de armoede

aan belangstelling.

Ontwaken van geestkracht

betekent het einde van

gemakzucht.

Waardevolle gedachteflitsen

liggen opgehoopt in het

onderbewuste.

Toegeven dat dankbaarheid

onmisbaar is, maakt het

leven kleurrijker.

Een overdaad aan

mogelijkheden verkleint

je horizon.

‘Het weten’ uit het

onbewuste laat zich niet

altijd in woorden vangen.

Een gesloten mens is

alleen te redden als zijn

mond opengaat.

Tijdsbeleving is afhankelijk

van verrassende momenten.

Gebrek aan duidelijkheid

kan levens voor eeuwig

scheiden.

Een enkele liefdeblijk

kan een mens mysterieus

doen opbloeien.

Herken het gevaar

van te intensieve

bemoediging.

De schepper van

onachtzaamheid schept

leegte.

Het juiste ogenblik is

voorbij eer je het weet.

Er ligt een lange weg

tussen chaotisch voortleven

en het maken van een plan.

Normvervaging

bemoeilijkt duidelijkheid.

Geestelijke kracht kan

behoefte hebben aan

een rustperiode.

Een goed overdachte vraag

kan het begin zijn van

een ander contact.

Zendingskoorts beknot

de vrijheid van de ander.

Labiliteit zoekt steun

in een schijnbaar

rotsvaste mening.

Gebrek aan moed is

toegeven aan moedeloosheid.

Devotie van gevouwen

handen, hoeft de mate van

geloof niet te vertegenwoordigen.

Velen vullen de ruimte,

weinigen de leegte.

Kom eroverheen,

dus… ga er doorheen!

Relaties tussen mensen

van verschillend geloof

trekken de verschillen

glad.

Door een doel

koortsachtig na te jagen

kun je om mislukking

vragen.

Woordenloos begrip kan

groter zijn dan de invloed

van een woordenstroom.

Vragen kunnen rijzen,

voor we er woorden voor

weten te vinden.

Innerlijke verdeeldheid

versplintert de mogelijkheid

om een doel te bereiken.

De weg naar praten is

vaak de enige uitweg.

Er is moed voor nodig

om duidelijkheid aan te

horen.

Grenzen van duidelijkheid

worden bepaald door de

mate waarin iemand

integer is.

Het voornemen duidelijk

te zijn, kweekt innerlijke

harmonie.

Mildheid kan boven-

drijven in een zee van

tranen.

Blijmoedigheid is als

een stille attentie.

Roer niet in duidelijkheid

als het geen zin heeft.

Verkeerde formulering

kan een vraag onjuist

doen overkomen.

Het onbewuste lijkt

ongrijpbaar tot je er

greep op krijgt.

Zonder moed gaat het

laatste ogenblik voor

ingrijpen vaak voorbij.

Het geloof in de

eeuwigheid geeft geduld.

De manier van zeggen

kan de inhoud van je

woorden weerleggen.

Verwerken van

duidelijkheid kan

innerlijke strijd kosten.

Duidelijkheid bant

leugens uit.

Het geloof in welslagen

van een plan niet te

gauw laten varen.

Een ademloze tocht

begint daar waar de

adem ophoudt.

Veel van wat in het

onbewuste leeft, was eens

een bewuste ervaring.

Je verkijkt je op de ander,

zoals die ander zich

verkijkt op jou.

Zwijgen is ook

een antwoord.

Hulp van anderen

miskennen betekent die

ander miskennen.

Duidelijkheid verhoogt

zelfkennis.

Lichtvaardige en dus

liefdeloze beloften slopen

een relatie.

Het gaat om jóuw

mogelijkheden en jóuw

taak op dít moment.

Kun je je herinneren

wie je in jouw leven

dankbaar was?

Het onbewuste laat zich

niet uitschakelen, al menen

wij dat het niet

ingeschakeld is.

Een mislukte poging tot

moed is toch een

poging geweest.

Zonder zelfkennis komt

liefde niet voldoende

tot zijn recht.

Ogenschijnlijk verspilde

liefde kan de spil blijken

waardoor de ander

nog functioneert.

Liefde tonen is een kunst

die men het beste

vroeg kan leren.

Een deur die definitief voor

je dichtgesmeten wordt,

kan de kiem leggen voor de

geboorte van mildheid.

Teksten in heilige boeken

kunnen aan licht inboeten

als er geen eigentijds

licht op schijnt.

Oog krijgen voor

mogelijkheden kan

aangeleerd worden.

Onderschatting van

beschikbare geestelijke

krachtbronnen belemmert

vooruitgang in het

aardse bestaan.

Veel ontaardt tot

woordenspel, al had het

meer willen zijn.

Waar een plan oprijst,

neemt de moed toe.

Leer van jezelf te houden;

je kunt immers niet

optrekken met iemand

aan wie je een hekel hebt.

Het opleven van het

onbewuste doet herleven

wat het voortleven

bezielt.

Hardnekkig zwijgen

verhult het verlangen

om te praten.

Verfraaien van een

herinnering ‘verfraait’

deze niet.

Geestverwantschap

overschrijdt de

grenzen van

het geloof.

Het antwoord op een vraag

kan een levensverhaal

afronden.

Geen plannen maken in

het alledaagse leven kan

een enorm tijdverlies

betekenen.

Duidelijkheid dringt

lafheid terug.

Geloof ondermijnen

ondermijnt levenskracht.

Mogelijkheden vereisen

toegespitste aandacht

voor wat eerst onmogelijk

leek.

Praten doet denken

als denken tot

praten leidt.

Opgroeien zonder godsdienstige begeleiding kan juist voeren tot diep geloof.

Verdrogen van mildheid

verdroogt het bestaan.

Mogelijkheden kunnen

doorkruist worden door

verkeerd begrip, ontstaan

door het hanteren van

andere normen.

Achteraf te veel of te

weinig mildheid betoond?

Wie beoordeelt dat?

Geestverwantschap

overschrijdt de grenzen

van het geloof.

Voorkom dat je uit

moedeloosheid alle plannen

uitbant, anders verlies je

de laatste lichtpuntjes

uit het oog.

In zijn aardse schuilhoek

opent de mens zijn ogen

soms pas als hij op het punt

staat deze voor altijd te

sluiten.

Twijfel aan een ingeboren

kiem tot liefhebben brengt

de aarde tot vertwijfeling.

Geestkracht die bezwijkt,

werd niet tijdig door een

helpende hand bereikt.

Ongewild oponthoud door

afgeleid worden of afgeleid

zijn, kan een doel van

gedaante doen veranderen.

Innerlijke rust is de

enige zekerheid die we

zelf kunnen scheppen.

Een geloof leren verstaan,

vraagt het ‘verstaan’ van

simpele uitgangspunten.

Door mildheid grijp je

wat ongrijpbaar lijkt.

Terugdeinzen voor vragen

betekent jezelf tekortdoen.

Een overdosis aan succes

kan het besef voor

noodzakelijke mildheid

dwarsbomen.

Begeleiding kan je als een

onzichtbare hand blijven

volgen zonder dat het tot

je doordringt waaraan je

je vooruitgang te danken

hebt.

Een gemist doel kan

voorkomen dat je de

mist ingaat.

Vraag je niet af wie van

de twee de eerste stap zal

zetten, want dan komt

niemand in beweging.

Zoek een nieuwe

levensvervulling vóór de

oude heeft afgedaan.

Het klankbord van de

hemel weerklinkt niet

alleen bij gebedsverhoring.

Vergeefs vragen als kind

wekt een blijvende indruk

dat vragen zinloos is.

Geloof in je plannen als

er een aanvaardbare basis

voor is.

De invloed van

duidelijkheid is niet

terug te draaien.

Een teveel aan niet-

geuite vragen verstikt

het hart, zodat het zich

niet meer kan openen.

Grijp niet onbezonnen

de eerste de beste hand,

want zelfs in wanhoop

moet je kiezen.

Felheid staat

mildheid in de weg.

Als we de ‘leef’-tijdgrens

naderen, willen we zuiniger

met onze tijdelijkheid

omspringen.

De zwakke mens durft

zijn mening niet te

herzien.

Leeg gepraat vult de

leegte niet op.

‘Mild zijn’ neemt men

niet altijd serieus.

Een mens weet meer

dan hij zich bewust is.

Kunst is het aan de

vergetelheid ontrukken

van momenten.

Duidelijkheid moet met

zorg gehanteerd kunnen

worden.

Bij een goed contact

ligt de weg naar

vragen open.

Berusting mag niet

betekenen te berusten

vóór een strijd

gestreden is.

Vervolging activeert groei

van de bestreden

geloofsvormen.

Liefde is een eindeloze

inspiratiebron, die tot in

de eeuwigheid reikt.

Doorgronden van uiteenlopende

geloofsovertuigingen is de

‘grond’ voor beter

wederzijds begrip.

Alles wat je tot denken

brengt, brengt je ook een

stap verder.

Duidelijkheid zonder

begrip voor de ander kan

het doel voorbijstreven.

Verlies durven nemen

betekent geboorte van

de winst.

Blind geloof maakt

doof voor kritiek.

Ontkennen dat een

aanwijzing van een ander

je verder heeft geholpen,

onthult je zwakke zijde.

Verloren kansen kunnen

de weg naar nieuwe

mogelijkheden zijn.

Verwonderd zie je pas

na jaren in, waarvoor je

dankbaar had moeten

zijn.

Geestelijke creativiteit

maakt van een doel een

kunstwerk.

Het gaat er niet om welke

dingen je voor iemand

bederft, maar dát je

ze bederft.

Domweg vragen om de

tijd vol te praten, levert

geen echte antwoordenop.

Inzicht heeft geen zin

als er geen gebruik wordt

gemaakt van ‘dat nieuwe

weten’.

De schepper van

onachtzaamheid schept

leegte.

Gedachtekracht als

eigen lijfwacht.

Duidelijkheid stimuleert

samenwerking tussen

gevoel en verstand.

De inwerking van het

onbewuste kan ongeweten

ons bewuste denken en

handelen bepalen.

Bewust leven kan niet

bestaan zonder inmenging

van onbewuste invloeden.

De sterke doelgerichtheid

kan de werking van

intuïtie verzwakken.

Hoe gekneusder een hart,

hoe problematischer de te

beantwoorden vragen.

Het goede wordt niet

slecht bij falen, het slechte

niet goed bij succes.

Een afgesloten onbewuste

doet de mens te kort…

De kunst van leven is

onbegrensd…

Een plan uitvoeren met

tijdsbesparing, betekent

woekeren met je

toegestane levensjaren.

Mogelijkheden benutten

begint met inzicht en

eindigt met uitzicht.

Twijfel verspert

moed.

Het antwoord op

verzwegen vragen ligt

opgeslagen in mensen, die

niet meer antwoorden

kunnen.

De kunst van leven is

een ander een kans

geven…

De kunst van leven is

tederheid koesteren..

De kunst van leven is

een slechte eigenschap

van een ander ook

in jezelf te herkennen..

De kunst van leven is

je bestaan verzoeten

zonder suiker…

De kunst van leven is

weten dat de grote dingen

altijd triest en naar

zijn… gewoon genieten

van kleine dingen…

De kunst van leven is

op de drempel staan van

een nieuw begin en

erin geloven..

De kunst van leven is

de dingen te aanvaarden

zoals ze zijn..

De kunst van leven is

jezelf vergeven omdat je

met jezelf verder moet..

De kunst van leven is

soms een donderpreek

tegen jezelf afsteken…

De kunst van leven

is de boosheid van een

ander bij die ander

te laten…

De kunst van leven

is, om jezelf kunnen

glimlachen…

Zich losscheuren van

kerkelijke dogma’s

bestempelt je niet

tot goddeloze.

Een mild oordeel

van tóen zou nú

hard kunnen zijn.

‘Ja, maar..’ is de afgrond

die je zelf graaft dwars over

een begaanbare weg…!

Als je slechts op liefde

wacht, verwacht je van

de ander te veel.

Liefde is de grootste

kracht van hemel en

aarde.

Door hoop houden we

onszelf tot de dood

toe in leven.

Duidelijkheid vereist

innerlijke moed.

Duidelijkheid ruimt

misverstanden uit de

weg.

Niet ieder herkent

waarvoor hij erkentelijk

zou moeten zijn.

Beantwoorde vragen kunnen

voorkomen dat ze blijven

weerklinken tot in de

hoge ouderdom.

Vragen zonder zinvol

antwoord, vermeerdert

het aantal vragen.

Voor mildheid is

innerlijke vrede een

goede start.

Duidelijkheid geeft

tijdwinst.

Moed ontspringt

op de grens van

een keuze.

Lichtpunten van kleine

vreugden verhelderen onze

vervagende horizon.

Geloof uitdragen door

daden van liefde, maakt

woorden over geloof

overbodig.

Moderne trends over

geloofsvragen openbaren

Gods kracht in andere

vorm.

Een vraag kan intenser

kwellen als die nooit

aan de orde komt.

Te laat vertolken van je

dank is soms het laatste

wat niet tot ‘later’

kan wachten.

Registratie in het onbewuste

kan het bewuste bijna

geruisloos zijn

gepasseerd.

Op weg naar het ene

doel kun je het

andere bereiken.

Geloofsvervolging

bestempelt de zwakheid

van degene die

vervolgt.

Mogelijkheden kunnen

soms op een afstand

herkend worden.

Niet alles waarvoor je

dankbaar zou moeten

zijn, is prettig.

Begrip of onbegrip

ontkiemt na enkele

woorden.

Begrip is het brandpunt

voor mildheid.

Mildheid moet niet

ontaarden in

goedpraten.

Vragen uit noodzaak,

of als de vraag het

hart van de ander

opent.

Een plan moet in de mens

zelf kunnen groeien voor

het vorm krijgt.

Zoek een nieuwe

levensvervulling vóór de

de oude heeft

afgedaan.

Mildheid is de

glimlach van de

denker.

‘Niet-vragen’ uit lafheid

verlengt de tijd van

onbegrip.

Als negatieve gevoelens

spreken, zwijgt

moed.

Duidelijkheid voorkomt

slepende kwesties.

‘Vragen’ worden vaker

verzwegen dan geheimen.

Mildheid heeft ook

zijn grenzen.

Schrap nodeloze

bijzonderheden bij het

uitdenken van

een plan.

Een niet te onderbreken

prater beleeft wat

luisteren is als zijn nood

gedwongen adempauze

intreedt.

Duidelijkheid weert het

ontstaan van onechte

relaties.

Denken kan denken

corrigeren.

Herken de aftocht van je

moed en nieuwe moed

is in aantocht.

In vragen die eigenlijk

niet verwoord hoeven te

worden, kan zich het

beste begrip verbergen.

Bij duidelijkheid kan

ook teleurstelling worden

verwacht.

Stille rijkdommen van

het onbewuste onderkennen,

verrijkt bewust leven.

Doden hebben recht

‘te leven’. Als we hen

blijven gedenken zullen ze

niet wezenlijk sterven.

Innerlijke rust doet de

wonderen die het leven

je onthoudt.

Mogelijkheden voor

een andere bederven,

bederft meer dan die

mogelijkheden alleen.

Geestelijke energie

onderbouwen door

zelfvertrouwen.

Vraag geen gewichtige

dingen als iemand

onvoldoende tijd

heeft.

Duidelijkheid

activeert onderling

begrip.

Geestkracht verzamelen

voert stapsgewijze en

zienderogen naar een

betere oogst.

Duidelijkheid maakt

moeilijke kwesties

bespreekbaar.

Treuren over verloren

mogelijkheden blokkeert

nieuwe mogelijkheden.

Een leven overstelpt door

verboden, verstikt de kans

eigen mogelijkheden

te creëren.

Weggezakte herinneringen

wachten in het

onbewuste.

Iets ‘bewust’ zijn vraagt

meer dan het begrensde

besef ergens aanwezig

te zijn.

Geloofsplicht benadrukken

kan ‘de zoekende ander’

in de armen van ongeloof

drijven.

Ongebruikte geestelijke

kracht weert de invloed

van kansen.

Het juiste ogenblik is

voorbij eer je

het weet.

Aardig zijn kan

verlies in winst

veranderen.

Moed behoedt

voor tegenspoed.

Vertekening van

duidelijkheid werkt

onduidelijkheid in

de hand.

Een geringe mogelijkheid

om een probleem op te

lossen verscherpt de

daarvoor benodigde

aandacht.

Een waarheid wordt pas

een waarheid als je er

zelf aan toe bent.

De weg naar een doel

kan op zichzelf

een doel zijn.

Wat we mogen of juist niet

mogen, opent de deur naar

mogelijkheden.

De wijze van vraagstelling

kan bedoeld zijn om gelijk

te krijgen, een povere

overwinning.

Ongebruikte geestelijke kracht

weert de invloed van

kansen.

Geestelijke creativiteit maakt

van een doel een kunstwerk.

Mildheid verbreedt

de horizon en inzichten.

De moed tot vragen kan

je ontnomen worden door de

instelling van de ander.

Bij moed zet je een

zekere stap op

een onzekere weg.

Duidelijkheid zorgt voor

een snellere oplossing van

problemen.

Blind geloof maakt

doof voor kritiek.

Vaak moet je eerst tijd

verliezen om tijd te winnen.

De innerlijke stem kan

ons de weg wijzen naar

reële mogelijkheden.

Gebrek aan moed is

toegeven aan moedeloosheid.

Een star patroon

remt geestkracht.

Een plan is een bouwwerk

van de geest, dat op

vervulling wacht.

Als alles mogelijk was,

zou het onmogelijke

zegevieren.

Duidelijkheid kan zich ook

openbaren in intuïtie.

Verplichtingen ontlopen,

betekent elkaar ontlopen.

De groei van onbewust naar

bewust is een inspirerende

ontdekkingstocht.

Verwacht geen mildheid

als je die zelf geeft.

Het ‘bovenaardse’ wortelt in de

wortel van het geloof.

Een falend plan kan later

in andere vorm herleven.

Lafheid is ook schuld.

Kleine omweg… grotere mogelijkheden.

Moed werkt aan groei van hernieuwde moed.

Een vraag die we laten liggen,

ligt vaak te lang.

Mogelijkheden kunnen

terugkomen in andere vorm.

Gevoelens uitspreken

doet de ander spreken.

Zonder duidelijkheid stranden

goede voornemens.

Duidelijkheid verhoogt zelfkennis.

Kinderen moeten het vragen

niet afleren.

Om jezelf te horen hoef je niet te

praten, om anderen te horen moet je

jezelf het zwijgen opleggen.

Duidelijkheid verdrijft twijfel.

Mildheid doet innerlijke rust toenemen.

Begrip houdt vergeving in.

Angst belemmert duidelijkheid.

Sommigen scheppen een modderpoel

om veel te kunnen verbergen.

Wat in moed schuilt, schuilt in jezelf.

Moed is het durven incasseren

van mislukkelingen.

Onattent is hij die

slechts zichzelf ziet.

Duidelijkheid opent

ongekende perspectieven.

Ontwikkel moed in etappes.

Iemand wacht op je aandacht.

Eenvoud is moeilijk.

Voor duidelijkheid kan een

enkel woord genoeg zijn.

Beoordeel je leven niet

naar een moment.

Een samenspraak die geen

tegenspraak duldt is een verkapte

alleenspraak.

Moed is de vaste wil om

je hoop tot leven te wekken.

Een goed schilderij op een slechte

plaats kan een kleurloos geval lijken.

Bij ervaringen uit het ongeziene

bestaat de noodzaak belevingen

zeer duidelijk te registreren.

Een overmaat aan begrip werkt

niet als iemand echt onverbeterlijk is.

Voor een eenvoudig gebaar op

het juiste moment kun je je leven lang

dankbaar blijven.

Mildheid verdringen

versterkt eigen onzekerheid.

Alle teleurstellingen ten spijt….

plannen doen telkens weer hoop

herleven.

Zoals je jezelf kunt afschermen voor

herinneringen en leed, kan je ook het

gevoel van liefde weren.

‘Plannen’ legt jezelf

beperkingen op, ėn opent

perspectieven.

Heb je wel echt belangstelling voor

jezelf? Dan zou je toch meer moeite

doen om ‘jezelf’ te leren kennen.

Kun je je herinneren

wie je in jouw leven

dankbaar was?

Bewust worden van het

onbewuste verrijkt het ‘zijn’ in

het bewuste.

Geloofsverspreiding moet

veelzeggend zijn zonder veel

te hoeven zeggen.

Zendingskoorts beknot de

vrijheid van de ander.

Slechts open staan voor

je eigen plan kan je horizon

verkleinen.

Een plan kan in je léven, zonder

dat de mogelijkheid tot

realisering ervan je bewustzijn

bereikt.

Zonder medeleven wordt

een goed voornemen verdreven.

Als duidelijkheid niet is

aangeleerd kan de behoefte daaraan

in vertraagd tempo groeien.

Snakken naar vragen en die niet

naar voren brengen, vertelt iets

van jezelf, óf die ander.

Gedachten verdrogen door

gebrek aan mededogen.

Geestkracht leeft in iemand

en wacht op ontwaken.

Bij verstoorde communicatie kan een stroom

verwijten de plaats innemen van

blijken van dank.

Geen plannen maken in het alledaagse leven

kan een enorm tijdverlies betekenen.

Geestkracht leeft in iemand

en wacht op ontwaken.

Gebrek aan besef van bezielende ‘eigen’

geestkracht, barricadeert vooruitzichten.

Geloofsgeschillen kunnen scheiden

wat  ‘geloof’ verbindt.

Denken over dankbaarheid kan je de ogen

openen voor de vraag wat jij of die ander

aan erkentelijkheid verdient.

Als er zuivere redenen zijn om te vragen

zuiveren de antwoorden soms de atmosfeer.

Een geschakeerde zienswijze voorkomt star

vasthouden aan een ingeroeste manier van

denken en redeneren.

Reikhalzend uitzien naar eventuele mogelijkheden

in de toekomst blokkeert vooruitgang in het nú.

Geloof uitdragen door daden van liefde, maakt woorden over

geloof overbodig.

Door een doel koortsachtig na te

jagen kan je om mislukking vragen.

Verstard zijn in

‘geloofsregels’ kan de geheimen

van geloof doen verzanden.

Door het besef verloren ogenblikken te benutten dringt het tot je door dat een

plan tijd bespaart.

Zonder onszelf te onderschatten moet

een plan de grenzen van eigen

kunnen niet te buiten gaan.

Inzichten in mildheid moeten gelijke

tred houden met de keerpunten

in je sociale leven.

Zachtheid kan een fragment van mildheid

zijn, maar mildheid is zeker niet synoniem met slechts zachte gevoelens.

Bij mildheid kan het nodig zijn

een grote plaats in te ruimen

voor het verstand.

Bij een liefdeloos begin, begint

de weg van een onvoldane

spoorzoeker.

Grenzen van duidelijkheid worden

bepaald door de mate waarin

iemand integer is.

Niet meer dan formeel je dank

betuigen kan helpen verloren

gedragsregels in ere te herstellen.

Liefde zonder uitweg zoekt

soms een versmorende

binnenweg zonder zijwegen

te zien.

Iemand activeren tot het zoeken

naar mogelijkheden verbreedt

de weg erheen.

Wanneer je als kind geen

antwoord krijgt op je vragen,

zullen latere vragen kunnen

uitblijven.

De bedoeling waartoe je

iets vraagt moet geen

raadsel blijven.

Een overmaat aan plannen

remt de aanzet om ergens mee

te beginnen.

Schrap nodeloze bijzonderheden bij het

uitdenken van een plan.

Geloofsverspreiding moet veelzeggend zijn zonder veel te hoeven zeggen.

Nooit duidelijkheid hanteren om te treffen.

Te gefascineerd aan een plan werken, kan je de ogen doen sluiten voor problemen van anderen die op je wachten.

Duidelijkheid zonder de wil tot verbetering van een situatie kan een daad van agressie zijn.

Weet dat je naar het goede moet speuren en het slechte vindt zonder zoeken, ook al liggen beide voor de hand.

Als iemand niet aardig is, maak hem aardig.

Aardig zijn kan verlies in winst veranderen.

Na jaren waarin van alles moest of juist niet mocht, dringt de tijd om te beseffen wat een mens wél mag.

Een vraag verwachten over eigen noden of gevoel blijft vaak bij dat verwachten.

Niet gereageerd hebben met dankbaarheid kan jaren aan je blijven knagen, een euvel dat ‘hopelijk’ nog goed te maken is.

Als we de ‘leef’-tijdgrens naderen, willen we zuiniger met onze tijdelijkheid omspringen.

Niet bewuste spirituele krachten veroorzaken een innerlijke chaos als de krachten onbenut blijven.

Doorgronden van uiteenlopende geloofsovertuigingen is de ‘grond’ voor beter wederzijds begrip.

De mate van welslagen bij ogenschijnlijk mislukte plannen is niet te meten.

Een plan moet opgebouwd worden

binnen reële grenzen.

Een belemmering om mild te worden ligt niet bij je naasten, maar bij jezelf.

Bij klakkeloos vragen ‘om te vragen’ wordt er geen antwoord verwacht.

Soms kan je je realiseren dat het goed was veelbelovende mogelijkheden links te laten liggen.

Plannen maken, al is het alleen voor jezelf, houdt de geest levend.

Vragen uit noodzaak, of als de vraag het hart van de ander opent.

Door een bewuste instelling zal je gaan beseffen dat een succesvol plan tot de mogelijkheden kan behoren.

Liefde is de subtiele schakel tussen hemel en aarde.

Soms verandert er niets, maar het verandert toch omdat je het anders benadert.

Geloof aan onstoffelijke kracht vindt geen verklaring in de stoffelijke wereld.

Niet ieder herkent waarvoor hij erkentelijk zou moeten zijn.

Plannen is vooruitdenken zonder je te verliezen in verre toekomstvisioenen.

Minachting verhindert het de meerwaarde van iemand te herkennen.

Stel je beheerst op als er bij het vragen een moeilijk te aanvaarden antwoord komt.

Geloofsinzichten belijden betekent afhankelijkheid van vaak niet bewezen stellingen.

Bij duidelijkheid komt het erop aan vragen duidelijk te stellen.

Een gesprek waarbij nauwelijks een vraag wordt gesteld of beantwoord is een alleenspraak.

De vraag is… hoė je vraagt?

Een aspect van ‘mild zijn’ is het aanvaarden van betrekkelijkheid.

Verwonderd zie je pas na jaren in waarvoor je dankbaar had moeten zijn.

Je luistert misschien geduldig naar een ander, terwijl deze in zijn goedgevulde spreektijd zijn eigen vragen beantwoordt.

Om de vrijheid van keuze te garanderen moeten mogelijkheden vrijblijvend worden aangeboden.

Bij te fanatiek plannen maken kan men zijn omgeving tekortdoen.

Beantwoorde vragen kunnen voorkomen dat ze blijven weerklinken tot in de hoge ouderdom.

Geloofsplicht benadrukken kan ‘de zoekende ander’ in de armen van ongeloof drijven.

Als starre onwil domineert is er geen ruimte voor mildheid.

Agressie is een hinderlijk offensief, dat elke ware relatie belemmert.

Een plan dat aan voleinding toe is, kan juist op dat moment veranderingen behoeven.

Verloren liefde koesteren, koestert het verlangen naar liefde.

Onherkenbare impulsen uit het onbewuste kunnen een levensloop bepalen, bij tijden zelfs tot vloek of zegen.

Verwachtingen van ongelovigen verstommen waar ze juist bij de gelovigen worden gewekt.

Bij verkeerd begrip over een opgeworpen vraag is een volgende onontbeerlijk.

Duidelijk is wat iemand als duidelijk wil aanvaarden.

De sterke doelgerichtheid kan de werking van intuïtie verzwakken.

We weten nooit welke aspecten in ons plan zullen gaan passen.

Het gaat er niet oom welke dingen je voor iemand bederft, maar dát je ze bederft.

Doden hebben recht te leven. Als we hen blijven gedenken zullen ze niet wezenlijk sterven.

Geestkracht die bezwijkt werd niet tijdig door een helpende hand bereikt.

Wat we mogen of juist niet mogen, opent de deur naar mogelijkheden.

De inwerking van het onbewuste kan ongeweten ons bewuste denken en handelen bepalen.

Als starre onwil domineert is er geen ruimte voor mildheid.

Als je de ander tegemoet treedt met de handpalmen naar boven kan je niet met je vuisten dreigen.

Vervolging activeert groei van de bestreden geloofsvormen.

Ook waar je stank voor dank kan verwachten, rekent men op je maximale inzet.

Als antwoorden op vragen geblokkeerd worden, ligt de weg naar tobben open.

We weten nooit welke aspecten in ons plan zullen gaan passen.

Denken kan denken corrigeren.

Tot een milde zienswijze komen is vaak minder moeilijk dan dit aan iemand uit te leggen.

Een fout toegeven is geen teken van zwakheid maar van kracht.

Bij duidelijkheid kan het leggen van een accent de betekenis veranderen.

Mildheid kan bovendrijven in een zee van tranen.

Begrip is het brandpunt

voor mildheid.

Dat een plan tegenvalt hoeft niet te betekenen

dat je plan op zichzelf verkeerd is.

Duidelijkheid voor het verleden kan begrip openen voor de toekomst.

Verloren illusies voeren de waarde van het verlies op

Een vraag kan intenser kwellen als die nooit aan de orde komt.

Er kan dank zijn voor wat je zegt en doet, of juist voor hetgeen je verzwijgt of niet doet.

Het leek onmogelijk. Het werd mogelijk. Door jezelf!

Moed behoedt voor tegenspoed.

Achteraf te veel of te weinig mildheid betoond?

Wie beoordeelt dat?

Angst remt vooruitgang, vooruitgang remt angst.

Duidelijkheid dringt lafheid terug.

Een geloof leren verstaan, vraagt het ‘verstaan’ van simpele uitgangspunten.

Vraag ook iets voor jezelf.

Waar duidelijkheid niet mogelijk is.., kies een weg die de ander en jezelf beschermt.

Groeien betekent begrip krijgen voor een nieuw standpunt.

Veel van wat in het onbewuste leeft, was eens een bewuste ervaring.

Geen wil drijft liefde liefde drijft zichzelf.

Bedelen om liefde schept nog geen liefde bij een ander.

Twijfel verspert moed.

Een geloof leren verstaan, vraagt het ‘verstaan’ van simpele uitgangspunten.

‘Godvrezend’ is gebaseerd op een zondvloed

van zonden en schuldgevoelens.

De innerlijke stem kan ons de weg wijzen naar reële mogelijkheden

‘Vragen stellen’ kan het hart van de ander openen.

Een ogenschijnlijk onbereikbaar doel kan in andere vorm bij je op de stoep liggen.

Opgroeien zonder godsdienstige begeleiding kan juist voeren tot diep geloof.

Dank voor het wijzen op onze fouten, vereist een hoge vorm van zelfontwikkeling

Een samenspraak die geen tegenspraak duldt is een verkapte alleenspraak.

Lichtpunten van kleine vreugden verhelderen onze vervagende horizon.

Geloof in je plannen als er een aanvaardbare

basis voor is.

Kunst is het aan de vergetelheid ontrukken van momenten.

Niet alleen bij belangrijke kwesties hoef je mild te zijn.

Eenvoud is moeilijk.

Een heerser zal zelden een weg vinden

om mildheid op te brengen.

Geestelijke energie onderbouwen door zelfvertrouwen.

Op de grens van te veel rampspoed kan mildheid

opbloeien.

Hetzelfde woord bekoort de een en verstoort de ander.

Fanaten kunnen niet toelaten dat anderen uitpraten.

Wees niet bang te verliezen wat je eigenlijk niet eens

meer bezit.

Laat liefde niet in de kiem smoren door slechte ervaringen.

Op weg naar mildheid leer je de mensen pas goed kennen.

De geest van de tijd ondermijnt zelfstandigheid.

Mogelijkheden vereisen toegewijde aandacht voor wat eerst  onmogelijk leek.

Verdrogen van mildheid verdort het bestaan.

Vaak moet je tijd verliezen om tijd te winnen

‘Mild zijn’ neemt men niet altijd serieus.

Een vraag die we laten liggen, ligt vaak te lang.

Duidelijkheid kan gemoedsrust aantasten.

Liefde is een eindeloze inspiratiebron, die tot in de eeuwigheid reikt.

Vaak moet je tijd verliezen om tijd te winnen.

Een enthousiast spontaan bedankje kan wonderen doen.

Moed is de vaste wil om  je hoop tot leven te wekken.

Bij putten uit het onbewuste word je je eigen schatgraver.

Angst belemmert duidelijkheid.

Verwar milde mensen vooral niet met  slappelingen.

Duidelijkheid voorkomt slepende kwesties.

Innerlijke rust doet de wonderen die het leven je onthoudt.

Geleidelijke training in moed doet moed verrijzen tot een hecht

bouwsel.

Waar een plan oprijst, neemt de moed toe.

Gedachtekracht als eigen lijfwacht.

Wil niet te veel.

Kies!

Bij een goed contact ligt de weg naar vragen open.

Mildheid moet niet ontaarden in goed praten.

Zonder duidelijkheid stranden goede voornemens.

Doden hebben recht te leven. Als we hen blijven gedenken zullen ze niet wezenlijk sterven.

Een  ogenschijnlijk kleine kwestie kan door duidelijkheid grote afmetingen aannemen.

Begrip is het brandpunt voor mildheid.

Er ligt een lange weg tussen chaotisch voortleven en het maken van een plan.

De zwakke mens durft zijn mening niet te herzien.

Verloren illusies zijn de fundamenten voor nieuwe illusies.

Het onbewuste kan tegenwerken als je niet openstaat voor opdringende waarschuwingen.

Een hart boordevol liefde deelt er meer van uit dan de drager zelf beseft.

Labiliteit zoekt steun in een schijnbaar rotsvaste mening.

Vraag geen gewichtige dingen als iemand onvoldoende tijd heeft.

Een plan moet in de mens zelf kunnen groeien voor het vorm krijgt.

Ogenschijnlijk verspilde liefde kan de spil blijken waardoor de ander nog functioneert.

Duidelijkheid kan zich ook openbaren  in intuïtie.

Te laat vertolken van je dank is soms het laatste wat niet tot ‘later’ kon wachten.

Een plan uitvoeren met tijdsbesparing, betekent woekeren met je

toegestane levensjaren.

Het besef dat het onbewuste bestaat, is de eerste stap om de weg erheen te ontgrendelen.

Mogelijkheden kunnen soms op een afstand herkend worden.

Schrap nodeloze bijzonderheden bij het uitdenken van een plan.

Registratie in het onbewuste kan het bewuste bijna geruisloos

zijn gepasseerd.

Een waarheid wordt pas een waarheid als je er zelf aan toe bent.

Alles wat je tot nadenken brengt, brengt je ook een stap verder.

Niet alles waarvoor je dankbaar zou moeten zijn, is prettig.

Verwacht geen mildheid terug als je die zelf geeft.

Ontwikkel moed in etappes.

Stille rijkdommen van het onbewuste onderkennen, verrijkt bewust leven.

Mogelijkheden de bodem inslaan kan het begin zijn van een reddingsplan.

De groei van onbewust naar bewust is een inspirerende

ontdekkingstocht.

Twijfel aan een ingeboren kiem voor liefhebben brengt de aarde tot vertwijfeling.

Bidden om kracht vereist ook van jezelf een antwoord.

Een teveel aan niet-geuite vragen verstikt het hart, zodat het zich niet meer kan openen.

Als we toegevendheid als een aspect van mildheid beschouwen, zijn we verkeerd bezig.

Mogelijkheden benutten begint met inzicht en eindigt met uitzicht.

De vragen die eigenlijk niet verwoord hoeven te worden, kan zich hetbeste begrip verbergen.

Wat in moed schuilt, schuilt in jezelf.

Bewust leven kan niet bestaan zonder inmenging van onbewuste invloeden.

Vergeefs vragen als kind wekt een blijvende indruk dat vragen zinloos is.

Duidelijkheid opent ongekende perspectieven.

Als psychische kracht ontbreekt, ligt mislukking op de loer.

Mildheid doet innerlijke rust toenemen.

De ademloze tocht begint daar waar de adem ophoudt.

Bij duidelijkheid kan ook teleurstelling worden verwacht.

Bij afgebroken plannen kunnen we de draad achteraf weer opnemen.

Voor mildheid is innerlijke vrede een goede start.

De weg naar een doel kan op zichzelf een doel zijn.

Geestverwantschap overschrijdt de grenzen van het geloof.

Moed ontspringt op de grens van een keuze

De kunst om een doel te vinden is de kunst om te kiezen.

Zelfs een gebroken leven kan steun vinden bij de resten van een plan.

Gevoelens uitspreken doet de ander spreken.

Een deur die definitief voor je dichtgesmeten wordt, kan de kiem leggen voor de geboorte van mildheid.

Belijden van verschillende geloofswerelden, zetelt in

dezelfde hunkering.

Kleine omweg… grotere mogelijkheden.

Duidelijkheid zorgt voor een snellere oplossing van problemen.

Als alles mogelijk was, zou het onmogelijke zegevieren.

Het goede wordt niet slecht bij falen, het slechte niet goed bij succes.

Geestelijke creativiteit maakt van een doel een kunstwerk.

Blind geloof maakt doof voor kritiek.

Iemand wacht op je aandacht.

Duidelijkheid zonder begrip voor de ander kan het doel voorbijstreven.

Er is moet voor nodig duidelijkheid aan te horen.

Er zit méér in je!

Duidelijkheid  activeert onderling begrip.

‘Vragen’ worden vaker verzwegen dan geheimen.

De invloed van duidelijkheid is niet terug te draaien.

Duidelijkheid maakt moeilijke kwesties bespreekbaar.

MILDHEID VERBREEDT DE HORIZON.

LEEG GEPRAAT VULT DE LEEGTE NIET OP.

Het klankbord van de hemel weerklinkt niet alleen bij gebedsverhoring.

Felheid staat mildheid in de weg.

Door mildheid grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

In zijn aardse schuilhoek opent de mens zijn ogen soms pas als hij op het punt staat deze voor altijd te sluiten.

Ongebruikte geestelijke kracht weert de invloed van kansen.

Vertekening van duidelijkheid werkt onduidelijkheid in de hand.

Jarenlange ongebruikte geestkracht kan zich wel eens plotseling en verlossend openbaren onder rampzalige omstandigheden.

Mogelijkheden kunnen terugkomen in andere vorm.

In een vroeg stadium behaalde successen willen handhaven blokkeert successen op oudere leeftijd.

Verfraaien van een herinnering ‘verfraait’ deze niet.

Het kan je ontgaan dat je bezig bent een doel te verwezenlijken.

Armoede aan levensgeluk benadrukt de armoede aan belangstelling.

Niet gelanceerde vragen staan een oplossing

in de weg.

Mogelijkheden worden slechts werkelijkheid door een hand die zich ernaar uitsteekt.

Elke futiliteit vormt een schakel in de onverbreekbare keten die

reikt tot in de eeuwigheid.

Ongebruikte mogelijkheden kunnen de daadkracht van de mens verstikken of versterken.

Harteloosheid doordrenkt de mensheid als milieuvervuiling, want die kan een vruchtbare bodem veranderen in gifgrond.

Onzichtbare eenzaamheid kan je levenslang begeleiden naast iemand die je begeleidt.

Als iemand je nooit iets vraagt over jezelf, kun je je afvragen of jouw interesse voor de ander zijn of haar belangstelling voor jezelf heeft verstikt.

Aan de oppervlakte gebrachte negatieve elementen uit het onbewuste, worden herkenbare vijanden en daardoor bestrijdbaar.

Bewust leven is meer dan zomaar levend voortdobberen.

Gedwongen onderbreking bij het nastreven van een doel kan zegenrijke perspectieven openen die aanzetten tot herziening van dat doel.

Duidelijkheid ruimt misverstanden uit de weg.

Aan duidelijkheid moet de eigen wil tot begrip

vooraf gaan.

Een goed schilderij op een slecht plaatsje kan een kleurloos geval lijken.

Aantrekkelijke mogelijkheden afwijzen kan ook een kans betekenen je doel nietvoorbij te streven.

Oog krijgen voor mogelijkheden kan aangeleerd worden.

Veel ontaardt tot woordenspel al had het meer willen zijn.

De manier van zeggen kan de inhoud van je woorden weerleggen.

Het geloof van andersdenkenden aanvaarden, ontketent ‘anders denken’ door andersdenkenden.

Met onbenutte gevoelens van liefde tast men in het duister naar een vermeende wereld vol licht.

Mildheid ontwikkelen bewijst dat je over je medemensen bent gaan nadenken.

Een plan maken noodzaakt to hervinden van rust, omdat het ordenen van je gedachtewereld dit vereist.

Negatieve invloeden kunnen niet domineren bij een positieve zielsgesteldheid.

Moed vereist zelfkennis.

Falen door gestrande geestkracht wijten aan je persoonlijke houding vereist zelfkennis.

‘Weten’ gaat verder dan bewust leven doet vermoeden.

Als het gewicht der jaren van doorslaggevend ‘gewicht’ zou zijn waren alle ouderen wijs.

Vragen kunnen te snel als ongeoorloofd beschouwd worden.

Het leven verandert wonderen soms in kwellingen tot na de kwellingen het wonder wacht.

Duidelijkheid kan een gevoel van herademing scheppen.

Een doel in vrijheid kiezen benadrukt de persoonlijkheid.

Als duidelijkheid een breuk brengt in de verhoudingen schortte er al eerder iets aan de relatie.

Zwijgen is ook een antwoord.

Blijmoedigheid is als een stille attentie.

Mogelijkheden kunnen geboren worden op basis van een enkel woord,een simpel gebaar, een glimlach.

Beoordeel je leven niet naar een moment.

Negativiteit belemmert de kijk op mogelijkheden.

Door wederkerige dankbaarheid kunnen we leren elkaar te zien in ware gedaante.

Geloven op gezag vertekent de goddelijke richtlijnen waardoor men gestuwd wordt.

In de verdroogde knop van gesmoorde liefde wortelt een onstilbaar verlangen naar het geleden verlies.

Zonder noodzaak onbewuste krachten loswoelen kan een verscheurende inbreuk betekenen op een vruchtdragend, niet door complexen bezwaard bestaan.

De eerste stoot tot moed zetelt in een signaal waaraan je houvast hebt.

Mildheid geldt een ander, maar is tevens een dienst aan jezelf door de daaruit voortvloeiende rust.

Wie slechts droomt van plannen, verdroomt tijd voor echte plannen.

Angst kan de grootste belager óf gangmaker zijn voor het leveren van

geestkracht.

Geestelijke kracht kan behoefte hebben aan een rustperiode.

Een waarheid van toen hoeft geen waarheid te zijn van nu.

Niet begrepen reacties kunnen wortelen in het onbewuste.

Normvervaging bemoeilijkt duidelijkheid.

‘Vragen stellen’ vermijden kan angst voor ontknoping

betekenen.

Veranderingen in de mens kunnen zijn doel veranderen.

Met begrip grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

Het juiste ogenblik is voorbij eer je het weet.

Mogelijkheden… we werken ermee of zouden dat kúnnen doen.

Duidelijkheid geeft tijdwinst.

Verloren kansen kunnen de weg naar nieuwe mogelijkheden zijn.

Geloof kan ontspruiten uit het besef dat er meer is.

Je verkijkt je op de ander, zoals ook die ander zich verkijkt op jou.

De weg naar moed ‘passeren’ we naar eigen keuze.

Bij het vorderen der jaren wordt soms voor lafheid versleten wat

slechts onmacht is.

Een mens weet meer dan hij zich bewust is.

Vragen kunnen rijzen, voor we er woorden voor weten te vinden.

Domweg vragen om de tijd vol te praten, levert geen echte antwoorden op.

Bij duidelijkheid geen kletspraatjes als maatstaf gebruiken.

Duidelijkheid bant leugens uit.

Hardnekkig zwijgen verhult het verlangen om te praten.

Ergernis verdwijnt als de geërgerde zich gaat ergeren aan eigen ergernis.

Geloof ondermijnen ondermijnt levenskracht.

Een mislukte poging tot moed is toch een poging geweest.

Het betonen van mildheid mag zich ook uitstrekken tot je eigen persoon.

Noodgedwongen ledige uren vallen het zwaarst na de rijkdom van een

volgeboekt leven.

Geef een levensteken eer levensgeesten geweken zijn!

Bij duidelijkheid moet mildheid niet uit het oog worden verloren.

Wat nodig is voor het verwezenlijken van een doel is niet altijd te onderkennen.

Verwerken van duidelijkheidkan innerlijke strijd kosten.

Een niet te onderbreken prater beleeft wat luisteren is als zijn noodgedwongen adempauze intreedt.

Het gaat om jóuw mogelijkheden en jóuw taak op dit moment.

Een minimaal gebaar of eenvoudig woord kan ingrijpen in de loop van geboden of onthouden mogelijkheden.

Liefde verstikt door geslotenheid.

Moed beweegt zich dikwijls op een onbetreden weg.

Een plan van nu zal er misschien pas in de toekomst bij kunnen passen.

Het kan een herademing betekenen van  veel plichten bevrijd te zijn.

Geestelijke inspanning kan niet geheel toereikend blijken als deze niet steunt op erkenning van vroegere ervaringen.

Nog niet verbruikte tijd staat open om te zeggen wat nooit is gezegd.

Als de wortel van het doel in het geloof zetelt, moet die kiem wortel    hebben geschoten in de persoon.

Mogelijkheden voor een ander bederven, bederft meer dan die mogelijkheden alleen.

Vragen zonder zinvol antwoord, vermeerdert het aantal vragen.

Gebrek aan duidelijkheid kan levens voor eeuwig scheiden.

Dankbaarheid hoeft niet in een overmaat van woorden gevat te worden.

Moed werkt aan groei van hernieuwde moed.

Begrip of onbegrip ontkiemt na enkele woorden.

Ontwaken van geestkracht betekent het einde van gemakzucht.

Het geloof in de Eeuwigheid geeft geduld.

Vooroordeel verlaagt ‘weten’ tot schijnheiligheid.

Een doel is de oogst van eigen innerlijke hulpbronnen die vorm wil geven aan die verworvenheden.

Duidelijkheid verduidelijkt de diepte van onbegrip.

Praten betekent dat niet iedere poort gesloten is.

Verborgen in de tijd ligt het antwoord dat wacht op degene die de kans ziet -en grijpt- om dit te vinden.

Toegeven dat dankbaarheid onmisbaar is, maakt het leven kleurrijker.

Velen vullen de ruimte, weinigen de leegte.

Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

Als je je mildheid voelt tanen, zou het kunnen betekenen dat je eigen ik op dat ogenblik te veel aandacht vraagt.

Door hoop houden we onszelf tot de dood toe in leven.

Duidelijkheid stimuleert samenwerking tussen gevoel en verstand.

Het opleven van het onbewuste doet herleven wat het voortleven bezielt.

Als je beelden in het geheugen roept, volgt het raakpunten met wat je   meende vergeten te zijn.

Duidelijkheid verdrijft twijfel.

De kortste weg naar ‘mislukking’ loopt via ‘lange tenen’.

Wat je aan mogelijkheden ‘toevalt..’ maakt het begrip ‘toeval’ aanvechtbaar.

LAFHEID IS OOK SCHULD.

Het ‘bovenaardse’ wortelt in de wortel van het geloof.

Gebrek aan moed is toegeven aan moedeloosheid.

Waar de kracht van de geest taant, verschrompelen de kansen.

Voor een zuivere balans moeten we ons in balans houden, eens de balans opmaken en die balans in vrede sluiten.

Jong en oud dichten elkaar te veel rijkdommen toe.

Het voornemen duidelijker te zijn kweekt innerlijke harmonie.

De schepper van onachtzaamheid schept leegte.

Kinderen moeten het vragen niet afleren.

Vraag je niet af wie van de twee de eerste stap zal zetten, want dan komt niemand in beweging.

Gebrek aan mogelijkheden kan zinvol zijn zonder de betekenis van kansloosheid te doorgronden.

Een leven overstelpt door verboden, verstikt de kans eigen mogelijkheden te creëren.

Herken de aftocht van je moed en nieuwe moed is in aantocht.

Een begrijpelijke diepe kloof tussen hard oordelen en mildheid ontstaat op momenten van groot onheil.

Geestkracht verzamelen voert stapsgewijze en zienderogen naar een betere oogst.

Innerlijke rust is de enige zekerheid die we zelf kunnen scheppen.

Geestkracht verzamelen voert stapsgewijze en zienderogen naar een betere oogst.

Het antwoord op een vraag  kan een levensverhaal afronden.

Kracht sloopt de geest als de geest bij die kracht geen rol heeft gespeeld.

Onattent is hij die slechts zichzelf ziet.

Verlies durven nemen betekent geboorte van de winst.

Wat eens mogelijk was, mocht niet, wat je mocht, wilde je niet…

Vraag nu aan jezelf of je mag wat je wilt.

Een godloochenaar verkondigt gebrek aan verwachting, tegen de achtergrond van hoop.

Door mildheid moet je niet de indruk wekken dat een slechte daad minder slecht wordt.

Als negatieve gevoelens spreken, zwijgt de moed.

Voorkom dat je uit moedeloosheid alle plannen uitbant, anders verlies je de laatste  lichtpuntjes uit het oog.

Om jezelf te horen hoef je niet te praten, om anderen te horen moet je jezelf het zwijgen opleggen.

De moed tot vragen kan je ontnomen worden door de instelling van de ander.

Bij de opvoeding duidelijkheid hanteren kan de kans bieden tot         harmonische ontplooiing.

Voor duidelijkheid kan een enkel woord genoeg zijn.

Bij het scheppen van mogelijkheden, brengt geloof in eigen kunnen  negatieve  invloeden tot zwijgen.

Iemand mogelijkheden willen opdringen, kan hem beletten de oorzaak van eigen mislukking te onderkennen.

Toen is bepalend voor nu, ‘nu’ is bepalend voor straks.

Krampachtig vasthouden aan een verloren liefde kan een wachtende  liefde in de weg staan.

Moed is het durven incasseren van mislukkingen.

Als de eerste steen voor een plan is gelegd, kunnen we zoeken naar een nieuwe steen die erop past.

Opbruisende denkbeelden, ook zonder verstandelijke inmenging, kunnen innerlijke kracht doen rijpen.

Onbewust handelen is een groot deel van je bewuste leven.

In een drukkende omgeving kan zelfs een kind op prille leeftijd ophouden met vragen.

‘Het zal wel ergens goed voor zijn…’

Een vaag gevoel tot een ongezien doel.

Een zwijger wacht op iemand die de kraan van zijn gespreksstof            opendraait.

Onuitgesproken dankbaarheid spreekt nooit voor zich zelf.

Het juiste ogenblik is voorbij eer je het weet.

Een geringe mogelijkheid om een probleem op te lossen verscherpt de daarvoor benodigde aandacht.

Lichtvaardige en dus liefdeloze beloften slopen een relatie.

De stap vooruit mag niet worden tegengehouden door de blik achteruit.

Een soepele geest overdenkt zo nodig wijziging van zijn plan.

Een star patroon remt geestkracht.

Geef oude wensen nieuwe vormen.

Al het verleden is eens heden geweest.

In het onbewuste kan je terugvinden wat je verloren waande.

Duidelijkheid vereist innerlijke moed.

Tegen een muur van zwijgzaamheid kan geen roos groeien.

Alles wat je tot denken brengt, brengt je ook een stap verder.

Eigen mogelijkheden zijn de meest waardevolle ingrediёnten bij de basis van een kans.

De herhalingskracht van geloofsteksten kan inslijpen zonder de ziel te raken.

Afkeer van mildheid kan een weerspiegeling zijn van eigen onverwerkte problemen.

Een plan kan gestimuleerd zijn door gevoel, de uitwerking ervan eist verstandswerk.

Een plan is een bouwwerk van de geest, dat op vervulling wacht.

Moed betekent het zonder antwoord kunnen stellen.

Berusting mag niet betekenen te berusten vóór een strijd gestreden is.

Hoe gekneusder een hart, hoe problematischer de te beantwoorden vragen.

Duidelijkheid heeft geen zin als er geen gebruik wordt gemaakt van ‘dat nieuwe weten’.

Duidelijkheid kan betekenen dat een weg in eenzaamheid moet worden afgelegd.

‘Had ik maar…’, geldt ook voor vragen.

Mogelijkheden leren zien, vraagt samenwerking tussen fantasie en realiteitszin.

Verplichtingen ontlopen, betekent elkaar ontlopen.

Ouderdom wist geen wandaden weg.

Bij geloofsverkondiging kan men de geloofsvrede van andersdenkenden  geheel uit het oog verliezen.

Mildheid heeft ook zijn grenzen.

Gevoelens van mildheid kunnen aangroeien als een sneeuwbal.

Probeer bij het ouder worden de dingen weer belangrijk te gaan vinden

Van bewust of onbewust vertekende beelden ligt het origineel opgeslagen in het onbewuste.

De wijze van vraagstelling kan bedoeld zijn om gelijk te krijgen, een povere overwinning.

Een afgesloten onbewuste doet de mens te kort.

Praat vóór je dichtslaat.

De waarde van eigen inzet is de richtingaanwijzer voor maximale mogelijkheden.

Begrip houdt vergeving in.

Het zou mogelijk moeten zijn om bepaalde mogelijkheden onmogelijk te maken.

Begrip kan stranden en dan blijft mildheid uit.

Herken het gevaar van te intensieve bemoediging.

Een plan als laatste strohalm eist extra overleg, opdat vooral dít plan geen struikelblok gaat worden.

In schuilhoeken kunnen we speuren naar geestelijke kracht.

Jong blijven betekent normen herzien zonder oude waarden overboord te zetten.

De geestkracht die je meebracht wacht ook in tijden van onmacht.

Wees dankbaar voor duidelijkheid ook al is die onaangenaam.

Zoek naar de reden waarom je niet vraagt.

Door duidelijkheid leert men elkaar beter kennen.

Duidelijkheid voorkomt onbegrip

Moeilijk is niet erg. Moeilijk is een uitdaging waarop je moet antwoorden opdat het niet erg wordt.

Mogelijkheden zijn kansen die op vervulling wachten.

Geloof dat tot agressie leidt,  lijdt aan gebrek aan geloof.

Moed kan betekenen iets doen óf juist iets laten.

Een keten van opbouwende geestelijke drijfveren ketent de aarde aan heropbouw.

Zich verzetten tegen onbewuste inwerking kan een schemertoestand

laten voortbestaan.

Bespreekbaar maken van de dood geeft het leven meer kansen.

Laat het tijdstip om duidelijkheid in het geding te breng niet voorbij gaan.

De manier waarop je de weg naar je doel aflegt is vaak belangrijker dan het doel zelf.

Zwijgen opgelegd, bestaansrecht ontzegd, het loodje gelegd. Néé! Vecht!

Vul een vol mens met leegte en hij valt.

Kom eroverheen, dus… ga er doorheen!

Te maken krijgen met een veelvuldig gebrek aan dankbaarheid wordt zelden met een ‘het zij zo’ afgedaan.

Chaos stoppen om liefde een kans te geven.

Geestkracht ondersteunen door dóen.

Iemand mildheid tonen kan bij de omgeving onbegrip wekken.

Door je aandacht te vestigen op het onderbewuste staat het vaker tot je beschikking.

De oudere die de verwondering niet heeft verloren, blijft jong.

We scheppen onze eigen duidelijkheid als duidelijkheid ontbreekt.

Vergeten is gebrek aan belangstelling.

Het al of niet gebruiken van mogelijkheden is óók een keuze.

Mogelijkheden kunnen binnen je gezichtskring komen en pas later te verwerkelijken zijn.

De knechten van een geloofsdwingeland worden geknecht door gebrek aan geloof.

Jezelf respecteren kan je moed stimuleren.

Bij mildheid is kritische zin onmisbaar.

De dingen niet uitspreken tot de dood spreekt, doet alle leven reeds voor de dood zwijgen.

De wisselwerking tussen onbewust en bewust is men zich vaak niet bewust.

Onschatbare waarden verbergen zich tot de tijd ze wekt.

Zich verschuilen in het onderbewuste blokkeert de weg naar bewustwording.

Vriendelijk tegenover jezelf zijn verheldert de keuze van je doel.

De kunst van ‘het liefhebben’ is niet moeilijk. De kunst van ‘de liefde’wel.

Stel jóuw doel nooit in de plaats van zíjn doel.

Het ontbreken van geloofsbeginselen hoeven geen belemmering voor geloof’ te zijn.

Mildheid zonder inlevingsvermogen is ondenkbaar.

Bij moed zet je een zekere stap op een onzekere weg.

Het kan een daad van liefde zijn mogelijkheden te laten schieten.

Als je lichaam afbrokkelt, blijft je ziel een hecht bouwwerk dat zich aan het oog onttrekt.

De weg van bewust naar onbewust kan langer zijn dan die van onbewust naar bewust.

Bij duidelijkheid moet je de waarheid onder ogen durven zien.

Teleurstellingen ontstaan door duidelijkheid, voorkómen teleurstellingen in de toekomst.

In de jacht op macht wacht de ander op aandacht.

Het ontbreken van dankbaarheid wordt te weinig erkend als afwijkend gedrag.

Al is het in een modderpoel of in de woestijn, liefde kan er oogsten.

Een goed overwogen plan spaart tijd.

De inwerking van je geestkracht is een handreiking naar je eigen ik.

Resultaat na een succesrijk volvoerd plan, oogst zelden de waardering die het verdient.

De grondtoon van het onderbewuste weerklinkt in het bewustzijn.

Als angst zwijgt, spreekt rust.

Duidelijkheid opent verlangens om nog meer van het probleem te weten te komen.

Besluiteloos en troosteloos maakt doelloos.

Aandacht geeft rust en dat schept weer de mogelijkheid tot aandacht.

Heb oog voor datgene waarnaar geen haan kraait.

Mogelijkheden kunnen je ingefluisterd worden buiten verstandelijke                    redenering om.

Iemand mogelijkheden ontnemen, ontneemt de ander eveneens de kans te bewijzen wat hij waard is.

Als je niet geleerd hebt te praten, kan ook het woord van dank een struikelblok zijn.

Geloofwaardig is een geloof, dat waardig overkomt.

‘Her-beleef’ een door eigen moed behaalde overwinning opdat die moed      ‘leven’ blijft.

Geestkracht kan ontbloeien in een zee van tranen.

Ik zal ‘láter’…

Uitstel van plannen, vaak voor het

héden bedoeld.

Een smal pad loop je met meer aandacht af dan een brede weg.

Duidelijkheid spoort aan tot verder vragen.

Bij een te lang verborgen gehouden vraag kan er een te korte tijd overblijven om die vraag te stellen.

Zoek in het alledaagse naar het bijzondere.

Velen pantseren zich uit zèlfbehoud om zich aan dat pantser te kunnen     optrekken.

Wij wachten voor een open deur en zien het niet.

Angst om te falen moet gebruik van mogelijkheden niet in de                   weg staan.

Moed kan het vertrouwen zijn iets aan niets te ontworstelen.

Weggezakte herinneringen wachten in het onbewuste.

Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

Ouderdom wist geen wandaden weg.

Opvoeden met strenge godsdienstige voorschriften kan de horizon op geloof versmallen.

Moed beweegt zich dikwijls op een onbetreden weg.

Mogelijkheden zijn kansen die op vervulling wachten.

Echt luisteren is erg inspannend, omdat het voortdurende bewustwordingvraagt over wat er gezegd wordt en zonder die instelling wordt luisteren niet meer dan horen.

Een baby die  -zeer onderschat- vergeefs op liefde wacht, kan daardoorblijven wachten op ontluiken van zichzelf.

Straffe geloofsnormen kunnen geloof verstikken.

Wil niet te veel.

Kies!

Een plan moet rijpen voor aan uitvoering ervan gedacht kan worden.

Een belemmering om mild te worden, ligt niet bij je naasten, maar bij jezelf.

Dwangmatigheid kan het bereiken van een doel verhinderen of snelverwezenlijken.

Gebundelde geestelijke krachten zijn stimulerende machten die het bestaan  hoopvol overdachten.

Gisteren was het gewoon… vandaag niet meer. Vandaag is het gewoon..

morgen niet meer.

Belevingen van het bewuste wegdrukken naar het onbewuste, ontneemt je de mogelijkheid de betekenis van je ervaringen te doorgronden.

Hoe we dingen aanbieden en vooral op welk moment, kan bepalend zijn voor het antwoord.

Moed behoedt voor tegenspoed.

Velen vullen de ruimte, weinigen de leegte.

Wat we mogen of juist niet mogen, opent de deur naar mogelijkheden.

Stille rijkdommen van het onbewuste onderkennen, verrijkt bewust leven.

Moed vereist zelfkennis.

Duidelijkheid geeft tijdwinst.

‘Had ik maar…’ is de spreektrant van iemand die geen of te veel plannen maakt.

Het opleven van het onbewuste doet herleven wat het voortleven bezielt.

Moed beweegt zich dikwijls op een onbetreden weg.

Als er zuivere redenen zijn om te vragen, zuiveren de antwoorden soms de atmosfeer.

De rijkste herinnering kan verscholen zijn in een ogenschijnlijk armzalig gebaar.

Inzichten in mildheid moeten gelijke tred houden met de keerpunten in je sociale leven.

Een aspect van ‘mild zijn’ is het aanvaarden van betrekkelijkheid.

Geen plannen maken in het alledaagse leven kan een enorm tijdverlies betekenen.

Geestkracht moet soms opgegraven worden uit onbekende diepten van een bekend terrein.

Beantwoorde vragen kunnen voorkómen dat ze blijven weerklinken tot in de hoge ouderdom.

Geestelijke energie onderbouwen door zelfvertrouwen.

Door hoop houden we onszelt tot de dood toe in leven.

De inkleding van een vraag kan beschermen tegen onbescheidenheid.

Afkeer van mildheid kan een weerspiegeling zijn van eigen onverwerkte problemen.

Lafheid is ook schuld.

De sterke doelgerichtheid kan de werking van intuïtie verzwakken.

Gebrek aan besef van bezielende ‘eigen’ geestkracht barricadeert             vooruitzichten.

Bij duidelijkheid geen kletspraatjes als maatstaf gebruiken.

Door een doel koortsachtig na te jagen kun je om mislukking vragen.

‘Ja, maar..’ is de afgrond die je zelf graaft dwars over een begaanbare weg.

De kortste weg naar ‘mislukking’ loopt via ‘lange tenen’.

Jarenlange ongebruikte geestkracht kan zich wel eens plotseling en verlossend openbaren onder rampzalige omstandigheden.

Duidelijkheid brengt ingewikkelde zaken terug tot eenvoudiger          gezichtspunten.

Belijden van verschillende geloofswerelden zetelt in dezelfde hunkering.

In de verdroogde knop van gesmoorde liefde wortelt een onstilbaar verlangen naar het geleden verlies.

Door mildheid grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

Geloven op gezag vertekent de goddelijke richtlijnen waardoor men    gestuwd wordt.

Suggesties uit het onderbewuste weigeren kan de genadeslag zijn voor psychische en geestelijke groei.

Het voornemen duidelijk te zijn, kweekt innerlijke harmonie.

Als er te veel gewoon wordt, gaat iets van de rijkdom verloren en iets van de armoede treedt niet aan het licht.

Het kan een herademing betekenen van veel plichten bevrijd te zijn.

Geef een levensteken eer levensgeesten geweken zijn.

Gebruik duidelijkheid nooit als agressieve impuls.

Een plan dat aan voleinding toe is, kan juist op dat moment veranderingen behoeven.

Innerlijke rust is de enige zekerheid die we zelf kunnen scheppen.

Een overmaat aan plannen remt de aanzet om ergens mee te beginnen.

Bij duidelijkheid kan het leggen van een accent de betekenis veranderen.

Vergeefs vragen als kind wekt een blijvende indruk dat vragen zinloos is.

Mogelijkheden vereisen toegespitste aandacht voor wat eerst onmogelijk leek.

Een waarheid van toen hoeft geen waarheid te zijn van nu.

Treuren over verloren mogelijkheden blokkeert nieuwe mogelijkheden.

Geloof aan onstoffelijke kracht vindt geen verklaring in de stoffelijke wereld.

Mildheid geldt een ander, maar is tevens een dienst aan jezelf door de daaruit voortvloeiende rust.

In liefde woordeloos vragen, kan meer spreken dan het stilzwijgen verbreken.

Bij duidelijkheid moet je de waarheid onder ogen durven zien.

Wees zachtmoedig en blijf zachtmoedig, maar kweek daarbij geen despoten.

Angst om te falen moet gebruik van mogelijkheden niet in de weg staan.

Het ontbreken van dankbaarheid wordt te weinig erkend als afwijkend gedrag.

Onwil om het onbewuste in te zetten, zet talloze mogelijkheden op non-actief.

Het gewicht van een last kan gedragen worden door geloof.

Het weten uit het onbewuste laat zich niet altijd in woorden vangen.

Verstard zijn in ‘geloofsregels’ kan de geheimen van geloof doen verzanden.

Het goede wordt niet slecht bij falen, het slechte niet goed bij succes.

Na jaren waarin van alles moest of  juist niet mocht, dringt de tijd om te beseffen wat een mens wél mag.

De overeenkomst tussen het ene geloof en het andere? Beide beschouwen zich als ‘Alléén-zaligmakend’.

Armoede aan levensgeluk benadrukt de armoede aan belangstelling.

Geloofsgeschillen kunnen scheiden wat ‘geloof’ verbindt.

De weg van bewust naar onbewust kan langer zijn dan die van onbewust naar bewust.

Bij klakkeloos vragen ‘om te vragen’, wordt er geen antwoord verwacht.

Sterk is hij, die een ander neervelt, maar sterker hij, die zich weet op te richten.

Er kan dank zijn voor wat je zegt en doet, of juist voor hetgeen je verzwijgt of niet doet.

Vraag je niet af wie van de twee de eerste stap zal zetten, want dan komt niemand in beweging.

Bestook een moedeloze niet met jouw moed.

Duidelijkheid opent verlangens om nog meer van het probleem te weten te komen.

Een keten van opbouwende geestelijke drijfveren ketent de aarde aan heropbouw.

Een zwijger wacht op iemand die de kraan van zijn gespreksstof                 opendraait.

Stel je beheerst op als er bij het vragen een moeilijk te aanvaarden antwoord komt.

Herken de aftocht van je moed en nieuwe moed is in aantocht.

Zich losscheuren van kerkelijke dogma’s bestempelt je niet tot goddeloze.

Geestverwantschap overschrijdt de grenzen van het geloof.

Bidden om kracht vereist ook van jezelf een antwoord.

Treuren over verloren mogelijkheden blokkeert nieuwe mogelijkheden.

Liefde zonder uitweg zoekt soms een versmorende binnenweg zonder zijwegen te zien.

Een gesprek waarbij nauwelijks een vraag wordt gesteld of beantwoord        is een alleenspraak.

Bij het scheppen van mogelijkheden, brengt geloof in eigen kunnen negatieve invloeden tot zwijgen.

De strijd begint dikwijls daar waar deze lijkt te eindigen.

De grondtoon van het onderbewuste weerklinkt in het bewustzijn.

Wij wachten voor een open deur en zien het niet.

Begrip of onbegrip ontkiemt na enkele woorden.

Niet ieder herkent waarvoor hij erkentelijk zou moeten zijn.

Geloof dat tot agressie leidt, lijdt aan gebrek aan geloof.

Iemand beslist iets weigeren kan een vorm van mildheid zijn.

Zoek naar de reden waarom je niet vraagt.

Wonderen begeleiden het kind tot twijfel die ‘wonderen’ doen verschrompelen.

Het leek onmogelijk. Het werd mogelijk. Door jezelf!

Verdekt opgestelde geestelijke kracht zoekt naar een sprankje hoop om in actie te komen.

Een geloof leren verstaan, vraagt het ‘verstaan’ van simpele uitgangspunten.

Waardevolle gedachteflitsen liggen opgehoopt in het onderbewuste.

Een afgesloten onbewuste doet de mens te kort.

Elkaar niets te zeggen hebben houdt in dat alles nog gezegd moet worden.

Mildheid moet niet ontaarden in goedpraten.

Blijmoedigheid is als een stille attentie.

Bij het milde klimaat van de mild ingestelden, kan het behoorlijk stormen

Stel je beheerst op als er bij het vragen een moeilijk te aanvaarden antwoord komt.

Mogelijkheden… we werken ermee of zouden dat kúnnen doen.

Het ontbreken van geloofsbeginselen hoeven geen belemmering voor           ‘geloof’ te zijn.

Oud nieuws blijft ‘nieuw’ als we de herinnering eraan vernieuwen.

Vragen kunnen rijzen, voor we er woorden voor weten te vinden.

Door één woord ontspoord of aangespoord.

Moed betekent het zonder antwoord kunnen stellen.

Een mens weet meer dan hij zich bewust is.

Liefde verstikt door geslotenheid.

De stap vooruit mag niet worden tegengehouden door de blik achteruit.

Duidelijkheid zonder de wil tot verbetering van een situatie kan een daad van agressie zijn.

Verwar milde mensen vooral niet met slappelingen.

Teksten in heilige boeken kunnen aan licht inboeten als er geen eigentijds licht op schijnt.

Ontwaken van geestkracht betekent het einde van gemakzucht.

Een leven overstelpt door verboden, verstikt de kans eigen mogelijkheden te creёren.

Door je erkentelijkheid te verdringen, verdring je de goede eigenschappen in jezelf.

Mildheid verdringen versterkt eigen onzekerheid.

Mogelijkheden worden slechts werkelijkheid door een hand die zich ernaar uitsteekt.

Een geschakeerde zienswijze voorkomt star vasthouden aan een ingeroeste

manier van denken en redeneren.

Kom eroverheen, dus…. ga erdoorheen!

Voor mildheid is innerlijke vrede een goede start.

Bedelen om liefde schept nog geen liefde bij een ander.

Gebrek aan belangstelling voor de ander tekent de graad van uw MENSZIJN.

Verwachtingen van de ongelovigen verstommen waar ze juist bij de gelovigen worden gewekt.

Verwonderd zie je pas na jaren in waarvoor je dankbaar had moeten zijn.

Zonder zelfkennis komt liefde niet voldoende tot zijn recht.

Je ziel heeft geen leeftijd en telt slechts de uren die je er aan hebt gewerkt.

Duidelijkheid kan gemoedsrust aantasten.

AL HET VERLEDEN IS EENS HEDEN GEWEEST

Als angst zwijgt, spreekt rust.

Fanaten kunnen niet toelaten dat anderen uitpraten.

De waarheid kan soms alleen achterhaald worden door vragen.

Denken kan denken corrigeren.

Waar een plan oprijst, neemt de moed toe.

Zonder medeleven wordt een goed voornemen verdreven

Zoek in het alledaagse naar het bijzondere.

Onschatbare waarden verbergen zich tot de tijd ze wekt.

Mildheid is de glimlach van een denker.

Duidelijkheid dringt lafheid terug.

Lichtvaardige en dus liefdeloze beloften slopen een relatie.

Duidelijkheid voorkomt slepende kwesties.

Uitwisseling tussen binnen- en buitenwereld kan geestelijke kracht in gang zetten.

Om de vrijheid van keuze te garanderen moeten mogelijkheden vrijblijvendworden aangeboden.

Herinnering aan ontluikende geestelijke kracht kan de diepe ondergrond

zijn voor hernieuwde kracht.

Twijfel aan een ingeboren kiem tot liefhebben brengt de aarde  tot vertwijfeling.

Fouten stapsgewijs verbeteren.

Het hoeft niet ineens.

Geestkracht verzamelen voert stapsgewijze en zienderogen naar een betere oogst.

De geestkracht die je meebracht wacht ook in tijden van onmacht.

Spiritueel ontwaken in je naaste omgeving kan hoop doen ontkiemen, en doorwerken als een niet te stuiten bron van inspiratie.

Krampachtig vasthouden aan een verloren liefde kan een wachtende liefde in de weg staan.

Geloof kan ontspruiten uit het besef dat er méér is.

Geestkracht leeft in iemand en wacht op ontwaken.

Duidelijkheid dringt lafheid terug.

Een waarheid wordt pas een waarheid als je er zelf aan toe bent.

Duidelijkheid geeft tijdwinst.

De vraag ís… hóe je vraagt.

Moed ontspringt op de grens van een keuze.

Op weg naar het ene doel kun je het andere bereiken.

Zonder zelfkennis komt liefde niet voldoende tot zijn recht.

Een vraag die we laten liggen ligt vaak te lang.

‘Mild zijn’ neemt men niet altijd serieus.

Een enthousiast spontaan bedankje kan wonderen doen.

Zoek in het alledaagse naar het bijzondere.

Als je slechts op liefde wacht, verwacht je van de ander te veel.

Vragen kunnen rijzen, voor we er woorden voor weten te vinden.

Bij mildheid is kritische zin onmisbaar.

Duidelijkheid verduidelijkt de diepte van onbegrip.

Een smal pad loop je met meer aandacht af dan een brede weg.

Vergeten is gebrek aan belangstelling

Slechts openstaan voor je eigen plan, kan je horizon verkleinen.

Als starre onwil domineert is er geen ruimte voor mildheid.

Voor duidelijkheid kan een enkel woord genoeg zijn.

Je ziel moet worden tot een werkelijkheid die je ervaart in de bewuste sfeer.

Vooroordeel verlaagt ‘weten’ tot schijnheiligheid.

Sluimerende levenswijsheid is dood bouwmateriaal als het niet van hart tot hart gaat.

Moed beweegt zich dikwijls op een onbetreden weg.

Achteraf te veel of te weinig mildheid betoond? Wie beoordeelt dat?

‘Niet-vragen’ uit lafheid verlengt de tijd van onbegrip.

Herhalingen verminderen emotionele waarden.

Twijfel verspert moed.

De kunst van een doel te vinden is de kunst om te kiezen.

Gebroken beloften werken als een boemerang.

Veel van wat in het onbewuste leeft, was eens een bewuste ervaring.

Duidelijkheid dringt lafheid terug.

Mildheid zonder inlevingsvermogen is ondenkbaar.

Op weg naar mildheid leer je de mensen pas goed kennen.

Bij moed zet je een zekere stap op een onzekere weg.

Het juiste ogenblik is voorbij eer je het weet.

De invloed van duidelijkheid is niet terug te draaien.

God aanroepen kan genoeg zijn om zelf antwoord te geven.

Hoe gekneusder een hart, hoe problematischer de te beantwoorden vragen.

In het onbewuste kun je terugvinden wat je verloren waande.

Begrip is het brandpunt voor mildheid.

Geloof – zonder dit met een naam aan te duiden – verbindt gelovigen.

Er is méér in je!

Wil niet te veel. Kies!

Eenvoud is moeilijk.

Kun je je herinneren wie je in jouw leven dankbaar was?

Ouderdom wist geen wandaden weg.

Ik zal ‘láter’…

Uitstel van plannen, vaak voor het héden bedoelt.

Realiseer je vooraf dat duidelijkheid negatieve gevolgen kan hebben.

Chaos stoppen om liefde een kans te geven.

Als angst zwijgt, spreekt rust.

Zwijgen is ook een antwoord.

Denken kan denken corrigeren.

Gedachtekracht als eigen lijfwacht.

Duidelijkheid activeert onderling begrip.

Blind geloof maakt blind voor kritiek.

Leer van jezelf te houden; je kunt immers niet optrekken met iemand aan wie je een hekel hebt.

Zendingskoorts beknot de vrijheid van de ander.

Lafheid is ook schuld.

Door mildheid grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

Duidelijkheid spoort aan tot verder vragen.

Geef oude wensen nieuwe vormen.

Stapsgewijs naar een doel gaan voorkomt struikelen.

Het kan je ontgaan dat je bezig bent een doel te verwezenlijken.

Mildheid verbreedt de horizon.

Door wederkerige dankbaarheid kunnen we leren elkaar te zien in ware gedaante.

Een mens weet meer dan hij zich bewust is.

Jong blijven betekent normen herzien zonder oude waarden overboord te zetten.

Wie slechts droomt van plannen, verdroomt tijd voor echte plannen.

De klank van ‘voorbij’ wacht op dezelfde klank in het nú.

‘Vragen’ worden vaker verzwegen dan geheimen.

Normvervaging bemoeilijkt duidelijkheid.

Treuren over verloren mogelijkheden blokkeert nieuwe mogelijkheden.

Om seks kan je met succes vragen, om liefde niet…

Het ontbreken van geloofsbeginselen hoeven geen belemmering voor             ‘geloof’ te zijn.

Heb je in dit leven de verkeerde ouders gekozen?

Volgend leven beter…

Als het gewicht der jaren van doorslaggevend ‘gewicht’ zou zijn waren alle ouderen wijs.

Iemand kan een goed doordacht plan voor zichzelf opeisen terwijl een ander er de grondlegger van is.

Als je niet geleerd hebt te praten, kan ook het woord van dank een struikelblok zijn.

Verloren liefde koesteren, koestert het verlangen naar liefde.

Al is het in een modderpoel of in de woestijn, liefde kan er oogsten.

De strijd begint dikwijls daar waar deze lijkt te eindigen.

Bespreekbaar maken van de dood geeft het leven meer kansen.

Wees niet bang te verliezen wat je eigenlijk niet eens meer bezit.

Het geloof in de Eeuwigheid geeft geduld.

Devotie van gevouwen handen hoeft de mate van geloof niet te vertegenwoordigen.

Begrip kan stranden en dan blijft mildheid uit.

Begrip houdt vergeving in.

Bij een goed contact ligt de weg naar vragen open.

Felheid staat mildheid in de weg.

Duidelijkheid vereist innerlijke moed.

Moed vereist zelfkennis.

Verplichtingen ontlopen, betekent elkaar ontlopen.

Innerlijke verdeeldheid versplintert de mogelijkheid om een doel te bereiken.

Het onbewuste lijkt ongrijpbaar tot je er greep op krijgt.

Praten betekent dat niet iedere poort gesloten is.

De schepper van onachtzaamheid schept leegte.

‘Weten’ gaat verder dan bewust leven doet vermoeden.

Vul een vol mens met leegte en hij valt.

Lichtpunten van kleine vreugden verhelderen onze vervagende horizon.

Er is moed voor nodig duidelijkheid aan te horen.

Het ‘bovenaardse’ wortelt in de wortel van het geloof.

Kunst is het aan de vergetelheid ontrukken van momenten.

Hetzelfde woord bekoort de een en verstoort de ander.

Moed ontspringt op de grens van een keuze.

Moed is de vaste wil om je hoop tot leven te wekken.

De waarden van het heden hebben we in het verleden bestreden.

Een plan moet in de mens zelf kunnen groeien voor het vorm krijgt.

Bij duidelijkheid moet mildheid niet uit het oog worden verloren.

Elkaar niets te zeggen hebben, houdt in dat alles nog gezegd moet worden.

Lafheid is ook schuld.

Een doel in vrijheid kiezen benadrukt de persoonlijkheid.

Alles wat je tot denken brengt, brengt je ook een stap verder.

Kleine omweg…

grotere mogelijkheden.

De zwakke mens durft zijn mening niet te herzien.

Geestkracht verzamelen voert stapsgewijze en zienderogen naar een betere oogst.

De wisselwerking tussen onbewust en bewust is men zich vaak niet bewust.

Een plan uitvoeren met tijdsbesparing, betekent woekeren met je toegestane levensjaren.

Voor mildheid is innerlijke vrede een goede start.

Innerlijke verdeeldheid versplintert de mogelijkheid om een doel te bereiken.

De inwerking van het onbewuste  kan ongeweten ons bewuste denken en handelen bepalen.

Niet kunnen ingaan op mogelijkheden van dit moment, zou later een reden tot dankbaarheid kunnen zijn.

Weggezakte herinneringen wachten in het onbewuste.

Het onbewuste kan tegenwerken als je niet openstaat voor opdringende waarschuwingen.

Duidelijkheid weert het ontstaan van onechte relaties.

Onherkenbare impulsen uit het onbewuste kunnen een levensloop bepalen, bij tijden zelfs tot vloek en zegen.

Geleidelijke training in moed doet moed verrijzen tot een hecht bouwsel.

Duidelijkheid voor het verleden kan begrip openen voor de toekomst.

Schrap nodeloze bijzonderheden bij het uitdenken van een plan.

Zonder duidelijkheid stranden goede voornemen.

Door een gegeven levensteken kan je moed inspreken.

Bewust leven is meer dan zomaar levend voortdobberen.

De mate van welslagen bij ogenschijnlijk mislukte plannen is niet te meten.

Dankbaarheid hoeft niet in een overmaat van woorden gevat te worden.

Mildheid doet innerlijke rust toenemen.

Geestkracht kan ontbloeien in een zee van tranen.

Duidelijkheid maakt moeilijke kwesties bespreekbaar.

Treuren over verloren mogelijkheden blokkeert nieuwe mogelijkheden.

Moed is het durven incasseren van  mislukkingen.

Slechts openstaan voor je eigen plan, kan je horizon verkleinen.

Kijk je nu niet naar die ander? Of zie je hem niet eens?

Aantrekkelijke mogelijkheden afwijzen kan ook een kans betekenen je doel niet voorbij te streven.

Niet begrepen reacties kunnen wortelen in het onbewuste.

Tevreden zijn in de ouderdom, betekent je verzoenen met wat was, is en zal zijn.

Mogelijkheden benutten begint met inzicht en eindigt met uitzicht.

Plannen maken al is het alleen voor jezelf, houdt de geest levend.

Ontwikkel moed in etappes.

Het gaat er niet om welke dingen je voor iemand bederft, maar dát jeze bederft.

Vragen zonder zinvol antwoord, vermeerdert het aantal vragen.

De manier van zeggen kan de inhoud van je woorden weerleggen.

Een ademloze tocht begint daar waar de adem ophoudt.

Mildheid heeft ook zijn grenzen.

De dingen niet uitspreken tot de dood spreekt, doet alle leven reeds voor de dood zwijgen.

Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

Moed werkt aan groei van hernieuwde moed.

Negativiteit belemmert de kijk op mogelijkheden.

Bij onhoudbare maatschappelijke situaties kan een eensluidende mildheid van het publiek verbetering brengen.

Benadruk bij een zwakke broeder je mildheid niet te veel.

Mildheid geldt een ander, maar is tevens een dienst aan jezelf door de daaruit voortvloeiende rust.

‘Ja, maar…’ is de afgrond die je zelf graaft dwars over een begaanbare weg.

Mildheid kan ten onrechte worden aangezien als slapheid.

Teleurstellingen ontstaan door duidelijkheid, voorkómen teleurstellingen in de toekomst.

Het onbewuste is geen onbekend terrein, want het is ondermeer bevolkt door ‘vergeten herinneringen’.

Te véél vragen kan de indruk wekken van bemoeizucht, te wéinig van gebrek aan belangstelling.

Aanvankelijk kan zelfs eigen mildheid je ergernis wekken.

Al het verleden is eens heden geweest.

Een star patroon remt geestkracht.

Zonder zelfkennis komt liefde niet voldoende tot zijn recht.

Geloofsverspreiding moet veelzeggend zijn zonder veel te hoeven zeggen.

Bestook een moedeloze niet met jouw moed.

‘Godvrezend’ is gebaseerd op een zondvloed van zonden en schuldgevoelens.

Een aspect van ‘mild zijn’ is het aanvaarden van betrekkelijkheid.

Niet alleen bij belangrijke kwesties hoef je mild te zijn.

Kun je je herinneren wie je in jouw leven dankbaar was?

Bij duidelijkheid komt het erop aan vragen duidelijk te stellen.

De waarden van het heden hebben we in het verleden bestreden.

Eens was toen ‘nu’, en daarom is nu het belangrijkste.

Bij klakkeloos vragen ‘om te vragen’, wordt er geen antwoord verwacht.

In de jacht op macht wacht de ander vergeefs op aandacht.

Vervolging activeert groei van de bestreden geloofsvormen.

Fouten kunnen mislukte goede bedoelingen zijn die mogelijkheden tot onmogelijkheden maken.

‘Niet-vragen’ als levenspatroon vergrendelt de kans op ontbloeien van de ander en jezelf.

Een soepele geest overdenkt zo nodig wijziging van zijn plan.

De innerlijke stem kan ons de weg wijzen naar reële mogelijkheden.

Een plan van nu zal er misschien pas in de toekomst bij kunnen passen.

‘Had ik maar…’ geldt ook voor vragen.

‘Her-beleef’ een door eigen moed behaalde overwinning, opdat die moed ‘leven’ blijft.

Mogelijkheden kunnen binnen je gezichtskring komen en pas later te verwerkelijken zijn.

Velen pantseren zich uit zelfbehoud om zich aan dat pantser te kunnenoptrekken.

Diepe dalen kunnen leiden naar mildheid. Of deze eigenschap is al verankerd in je wezen.

Geestkracht ondersteunen door dóen.

De manier waarop je de weg naar je doel aflegt is vaak belangrijker dan het doel zelf.

Het al of niet gebruiken van mogelijkheden is óók een keuze.

Praat vóór je dichtslaat.

Geef oude wensen nieuwe vormen.

Verstard zijn in ‘geloofsregels’ kan de geheimen van geloof doen verzanden.

Duidelijkheid opent verlangens om nog meer van het probleem te weten te komen.

Laat plannenmakers met hetzélfde doel niet schromen onderling contact te zoeken en de handen ineen te slaan.

Het weten uit het onbewuste laat zich niet altijd in woorden vangen.

Geloven in je taak breekt angst voor tijdgebrek af.

Mildheid is de glimlach van de denker.

Geen wil drijft liefde, liefde drijft zichzelf.

Gebundelde geestelijke krachten zijn stimulerende machten die het bestaan hoopvol maken.

Bij te fanatiek plannen maken kan men zijn omgeving tekortdoen.

Liefde zonder uitweg zoekt soms een versmorende binnenweg zonder zijwegen te zien.

Een belemmering om mild te worden, ligt niet bij je naasten, maar bij jezelf.

Wonderen begeleiden het kind tot twijfel die ‘wonderen’ doen verschrompelen.

Een heerser zal zelden een weg vinden om mildheid op te brengen.

Een overmaat aan plannen remt de aanzet om ergens mee te beginnen.

Duidelijkheid kan gemoedsrust aantasten.

Geestelijke kracht kan behoefte hebben aan een rustperiode.

Moed betekent het zonder antwoord  kunnen stellen.

Een baby die -zeer onderschat- vergeefs op liefde wacht, kan daardoor blijven wachten op ontluiken van zichzelf.

Liefde als wegwijzer om te kunnen genieten van het uitzicht.

Geloven in de verwerkelijking van een plan kan het bestaan dragelijk maken.

Gevoelens van mildheid kunnen aangroeien als een sneeuwbal.

Door je aandacht te vestigen op het onderbewuste staat het vaker tot je beschikking.

Moeilijk is niet erg. Moeilijk is een uitdaging waarop je moet antwoorden opdat het niet erg wordt.

Een keten van opbouwende geestelijke drijfveren ketent de aarde aan heropbouw.

Een afgesloten onbewuste doet de mens te kort.

De moed tot vragen kan je ontnomen worden door de instelling van de ander.

Twee waarnemers van één zelfde gebeurtenis kunnen verduidelijken, dat ook duidelijkheid betrekkelijk is.

Zonder moed gaat het laatste ogenblik voor ingrijpen vaak voorbij

De inwerking van je geestkracht is een handreiking naar je eigen ik.

Gebroken beloften werken als een boemerang.

Bij het scheppen van mogelijkheden, brengt geloof in eigen kunnen negatieve invloeden tot zwijgen.

Moed kan het vertrouwen zijn iets aan niets te ontworstelen.

Krampachtig doelgericht streven versluiert soms de schoonheid van omwegen.

Geestkracht moet soms opgegraven worden uit onbekende diepten van een bekend terrein.

De wisselwerking tussen onbewust en bewust is men zich vaak niet bewust.

Iemand mogelijkheden willen opdringen, kan hem beletten de oorzaak van een eigen mislukking te onderkennen.

Onbewust is het ‘weten’ wat niet in het bewuste is opgeslagen.

‘Niet-vragen’ uit lafheid verlengt de tijd van onbegrip.

Gevoelens uitspreken doet de ander spreken.

Het Westen mist de Oosterse beschaving, wellevendheid, fatsoen en respect.

Door mildheid moet je niet de indruk wekken dat een slechte daad minder slecht wordt.

Onvoorspoedig verlopen plannen als een gegeven aanvaarden, schept ruimte voor nieuwe ideeёn.

Een slecht plan ontsteelt je tijd.

Twijfel verspert moed.

‘Vragen stellen’ vermijden kan angst voor ontknoping betekenen.

Mildheid doet innerlijke rust toenemen.

Eigen gedachten verwoord, een toegangspoort voor een weerwoord.

Labiliteit zoekt steun in een schijnbaar rotsvaste mening.

Twijfel aan een ingeboren kiem tot liefhebben brengt de aarde tot vertwijfeling.

Vertekening van duidelijkheid werkt onduidelijkheid in de hand.

Moderne trends over geloofsvragen openbaren godskracht in andere vorm.

Als je de ander tegemoet treedt met de handpalmen naar boven kun je niet met je vuisten dreigen.

Duidelijkheid verhoogt zelfkennis.

Voor mildheid is innerlijke vrede een goede start.

Mildheid is de glimlach van de denker.

Een goed overwogen plan spaart tijd.

Aardig zijn kan verlies in winst veranderen.

Duidelijkheid dringt lafheid terug.

Er zit méér in je!

De vraag is… hòe je vraagt.

Geef oude wensen nieuwe vormen.

Moed vereist zelfkennis.

Een star patroon remt geestkracht.

Duidelijkheid voorkomt onbegrip

Liefde verstikt door geslotenheid.

Duidelijkheid verdrijft twijfel.

Denken kan denken corrigeren.

De veronderstelling iemand geen dank verschuldigd te zijn, kan schuilen in onvoldoende inzicht over je eigen leefsituatie.

Geestkracht leeft in iemand en wacht op ontwaken.

Nooit iets vragen over een bepaald probleem, vertaalt zonder woorden dat probleem in de verkeerde richting.

Moed ontspringt op de grens van een keuze.

De vragen die eigenlijk niet verwoord hoeven te worden, kan in zich het beste begrip verbergen.

Bij een liefdeloos begin, begint de weg van een onvoldane spoorzoeker.

Als de wortel van het doel in het geloof zetelt, moet die kiem wortel hebben geschoten in de persoon.

Duidelijkheid geeft tijdwinst.

Bewust worden van het onbewuste verrijkt het ‘zijn’ in het bewuste.

Ontwaken van geestkracht betekent het einde van gemakzucht.

Leeg gepraat vult de leegte niet op.

Moed is het durven incasseren van mislukkingen.

Het onbewuste laat zich niet uitschakelen, al menen wij dat het niet ingeschakeld is. 

Verfraaien van een herinnering ‘verfraait’ deze niet.

Kinderen moeten het vragen niet afleren.

Velen vullen de ruimte, weinigen de leegte.

Duidelijkheid kan zich ook openbaren in intuïtie.

Een ogenschijnlijk kleine kwestie kan door duidelijkheid grote afmetingen aannemen.

 Stille rijkdommen van het onbewuste onderkennen, verrijkt bewust leven.

 Negatieve invloeden kunnen niet domineren bij een positieve zielsgesteldheid.

 Krampachtig vasthouden aan een verloren liefde kan een wachtende liefde in de weg staan.

 Mogelijkheden kunnen terugkomen in andere vorm.

 Oog krijgen voor mogelijkheden kan aangeleerd worden.

 Met begrip grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

 Onderschatting van beschikbare geestelijke krachtbronnen belemmert vooruitgang in het aardse bestaan.

 Niet gelanceerde vragen staan een oplossing in de weg.

 Vaak moet je tijd verliezen om tijd te winnen.

 Een belemmering om mild te worden, ligt niet bij je naasten, maar bij jezelf.

 Blind geloof maakt doof voor kritiek.

 Duidelijkheid verdrijft twijfel.

 Elke futiliteit vormt een schakel in de onverbreekbare keten die reikt tot in de eeuwigheid.

 De eerste stap naar mildheid bevordert je aanpassingsvermogen.

 Begrip is het brandpunt voor mildheid.

 Onze bedoeling is vaak niet te vangen in een ‘doel’.

 Verlangens van ‘toen’ zijn niet gelijk aan de verlangens  van ‘nu’.

 Iemand kan van één en al vraag vervuld zijn zonder er één te kunnen stellen.

 Het klankbord van de hemel weerklinkt niet alleen bij gebedsverhoring.

 Duidelijkheid stimuleert samenwerking tussen  gevoel en verstand.

 Terugdeinzen voor vragen betekent jezelf tekortdoen.

 Gebrek aan mogelijkheden  kan zinvol zijn zonder de betekenis van kansloosheid te doorgronden.

 Gebrek aan moed is toegeven aan moedeloosheid.

 Bij putten uit het onbewuste word je je eigen schatgraver.

 Zonder onszelf te onderschatten moet een plan de grenzen van eigen kunnen niet te buiten gaan.

 Het antwoord op een vraag kan een levensverhaal afronden.

Onderschatting van beschikbare geestelijke krachtbronnen belemmert vooruitgang in het aardse bestaan.

 Onzichtbare eenzaamheid kan je levenslang begeleiden naast     iemand die je begeleidt.

 Als we de ‘leef’-tijdgrens naderen, willen we zuiniger met onze tijdelijkheid omspringen.

 Beoordeel je leven niet naar een moment.

 Gaan doorgronden dat je iemand vaak dankbaarheid hebt onthouden, kan je de ogen openen tot bewuster handelen.

 Wat in moed schuilt, schuilt in jezelf.

 In de verdroogde knop van gesmoorde liefde wortelt een onstilbaar verlangen naar het geleden verlies.

 Oog krijgen voor mogelijkheden kan aangeleerd worden.

 Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

 Niet gelanceerde vragen staan een oplossing in de weg.

 Mildheid geldt een ander, maar is tevens een dienst aan jezelf door de daaruit voortvloeiende rust.

 Iets lijkt een onuitvoerbaar droombeeld tot er iemand komt die erin gelooft.

 Jong en oud dichten elkaar te veel rijkdommen toe.

 Verkeerde formulering kan een vraag onjuist doen overkomen.

 Praten doet denken als denken tot praten leidde.

 Elke futiliteit vormt een schakel in de onverbreekbare keten die reikt tot in de eeuwigheid.

 Blijmoedigheid is als een stille attentie.

 Duidelijkheid bant leugens uit.

 Nog niet verbruikte tijd staat open om te zeggen wat nooit is gezegd.

 Door duidelijkheid leert men elkaar beter kennen.

 Geestelijke creativiteit maakt van een doel een kunstwerk.

 Voorkom dat je uit moedeloosheid alle plannen uitbant, anders verlies je de laatste lichtpuntjes uit het oog.

 Probeer bij het ouder worden de dingen weer belangrijk te gaan vinden.

 Domweg vragen om de tijd vol te praten, levert geen echte antwoorden op.

 Door hoop houden we onszelf tot de dood toe in leven.

 Een gesloten mens is alleen te redden als zijn mond opengaat.

 Een goed schilderij op een slecht plaatsje kan een kleurloos geval lijken.

 Een gemist doel kan voorkomen dat je de mist in gaat.  

 De weg naar praten is vaak de enige weg.

 Niet gelanceerde vragen staan een oplossing de weg.

 Een plan moet in de mens zelf kunnen groeien voor het vorm krijgt.

 Verloren illusies zijn de fundamenten voor nieuwe illusies.

 Vaak moet je tijd verliezen om tijd te winnen.

 Bij aarzeling tussen mogelijkheid en onmogelijkheid zal twijfel brandstof voor het denken blijken.

 Ontvangen hulp willen wegvlakken, vervlakt de eigen persoonlijkheid.

 De weg naar praten is vaak de enige uitweg.

 Je verkijkt je op de ander, zoals ook die ander zich verkijkt op jou.

 Zich verschuilen in het onderbewuste blokkeert de weg naar bewustwording.

 Door wederkerige dankbaarheid kunnen we leren elkaar te zien in ware gedaante.

 Verborgen in de tijd ligt het antwoord dat wacht op degene die de kans ziet -en aangrijpt- om dit te vinden.

 De onwil om het onbewuste te laten spreken, openbaart meer over de persoon dan wat hij over zichzelf verzwijgt.

 Zendingskoorts beknot de vrijheid van de ander.

 De drijfveer voor het verwerkelijken van een doel is minstens zo belangrijk als het doel zelf.

 Treuren over verloren mogelijkheden blokkeert nieuwe mogelijkheden.

Mildheid heeft ook zijn grenzen.

Op weg naar het ene doel kun je het andere bereiken.

Laat plannenmakers met hetzelfde doel niet schromen onderling contact te zoeken en de handen ineen te slaan.

Te maken krijgen met een veelvuldig gebrek aan dankbaarheid wordt zelden met een ‘het zij zo’ afgedaan.

Een hart boordevol liefde deelt er meer van uit dan de drager zelf beseft.

Iemand wacht op je aandacht.

 Dankbaarheid hoeft niet in een overmaat van woorden gevat te worden.

 Wat je aan mogelijkheden ‘toevalt’, maakt het begrip ‘toeval’ aanvechtbaar.

 Het gaat om jóuw mogelijkheden en jóuw taak op dit moment.

 Het voornemen duidelijk te zijn, kweekt innerlijke harmonie.

 Een fractie van een doel bereiken, kan meer zijn dan voor menigeen bereikbaar is.

 Niet begrepen reacties kunnen wortelen in het onbewuste.

 Door duidelijkheid kunnen ingewikkelde vraagstukken eenvoudiger worden.

 Negativiteit belemmert de kijk op mogelijkheden.

 Duidelijk zonder begrip voor de ander kan het doel voorbijstreven.

 Een gesprek waarbij nauwelijks een vraag wordt gesteld of beantwoord is een alleenspraak.

 Heb geduld met je eigen ‘ik’.

 Om jezelf te horen hoef je niet te praten, om anderen te horen moet  je jezelf het zwijgen opleggen.

 Duidelijk is wat iemand als duidelijk wil aanvaarden.

 Felle afwijzing van geopperde ideeën kan soms pas na jaren uitgroeien tot dankbaarheid.

 Ontwikkel moed in etappes.

 De invloed van duidelijkheid is niet terug te draaien.

 Duidelijkheid activeert onderling begrip.

 ‘Vragen’ worden vaker verzwegen dan geheimen.

 Wie slechts droomt van plannen, verdroomt tijd voor echte plannen.

 Bidden om kracht vereist ook van jezelf een antwoord.

 Geen plannen maken in het alledaagse leven kan een enorm tijdverlies betekenen.

 Het goede wordt niet slecht bij falen, het slechte niet goed bij succes.

 Moed behoedt voor tegenspoed.

 Gebrek aan mogelijkheden kan zinvol zijn zonder de betekenis van kansloosheid te doorgronden.

 Duidelijkheid brengt ingewikkelde zaken terug tot eenvoudiger gezichtspunten.

 Vragen uit noodzaak, of als de vraag het hart van de ander opent.

 Als je terugziet, moet je denken in tóen zonder het weten van nù.

 Verdrogen van mildheid verdort het bestaan.

Geestelijke energie onderbouwen door zelfvertrouwen.

Duidelijkheid zorgt voor een snellere oplossing van problemen.

 Kom eroverheen, dus… ga erdoorheen!

 Onwil om het onbewuste in te zetten, zet talloze mogelijkheden op non-actief.

 Chaos stoppen om liefde een kans te geven.

 Voorkom dat je uit moedeloosheid alle plannen uitbant, anders verlies je de laatste lichtpuntjes uit het oog.

 Laat het tijdstip om duidelijkheid in het geding te brengen niet voorbij gaan.

 In de glans van troostwoorden weerspiegelt zich een laatste opflikkering van levensmoed.

 Mildheid heeft ook zijn grenzen.

Gun je de tijd om weer te gaan geloven in liefde.

Besluiteloos en troosteloos maakt doelloos.

Als je niet geleerd hebt te praten, kan ook het woord van dank een struikelblok zijn.

Een smal pad loop je met meer aandacht af dan een brede weg.

 Het kan een daad van liefde zijn mogelijkheden te laten schieten.

 Duidelijkheid opent de kans tot snel succes als men dezelfde instelling heeft.

 Heb oog voor datgene waarnaar geen haan kraait.

 Wie de mogelijkheid tot versterking van geestkracht miskent, misgunt zichzelf een overwinning.

 Berusting mag niet betekenen te berusten vóór een strijd is gestreden.

 Hoe gekneusder een hart, hoe problematischer de te beantwoorden vragen.

 Het gewicht van een last kan gedragen worden door geloof

 Mogelijkheden kunnen je ingefluisterd worden buiten verstandelijke redenering om.

 Voor duidelijkheid kan een een enkel woord genoeg zijn.

 De oudere die de verwondering niet heeft verloren, blijft jong.

 Angst om te falen moet gebruik van mogelijkheden niet in de weg staan.

Wie het laten blijken van dankbaarheid schuwt, schuwt het erkennen van eigen beperktheid.

Resultaat na een succesrijk volvoerd plan, oogst zelden de waardering die het verdient.

Jong blijven betekent normen herzien zonder oude waarden overboord te zetten.

Devotie van gevouwen handen hoeft de mate van geloof niet te vertegenwoordigen.

De kortste weg naar ‘mislukking’ loopt via ‘lange tenen’.

 Liefde kan onsterfelijk lijken tot die ongrijpbare rijkdom vervalt in grijpbare armoede.

 Een godloochenaar verkondigt gebrek aan verwachting tegen de achtergrond van hoop.

 Vragen kunnen rijzen, voor we er woorden voor weten te vinden.

 Herken de aftocht van je moed en nieuwe moed is in aantocht.

 De kunst om een doel te vinden is de kunst om te kiezen.

 ‘Vragen stellen’ kan het hart van de ander openen.

 Een goed overdachte vraag kan het begin zijn van een ander contact.

 Hetzelfde woord bekoort de een en verstoort de ander.

 Door een doel koortsachtig na te jagen kun je om mislukking vragen.

Een samenspraak die geen tegenspraak duldt is een verkapte alleenspraak.

 De rijkste herinnering kan verscholen zijn in een ogenschijnlijk armzalig gebaar.

 Een fout toegeven is geen teken van zwakheid maar van kracht.

Iemand activeren tot het zoeken naar mogelijkheden, verbreedt de weg erheen.

 Verloren liefde koesteren, koestert het verlangen naar liefde.

 Vaak moet je tijd verliezen om tijd te winnen.

 Zinloos lijkt iets, omdat niemand het tegendeel bewijst.

 Liefde tonen is een kunst die men het beste vroeg kan leren.

 Bij een goed contact ligt de weg naar vragen open.

 Een leven overstelpt door verboden, verstikt de kans eigen mogelijkheden te creëren.

 Duidelijkheid kan een gevoel van herademing scheppen.

Je luistert misschien geduldig naar een ander, terwijl deze in zijn goedgevulde spreektijd zijn eigen vragen beantwoordt.

 Onderscheid het verschil tussen ‘niet durven’ en ‘niet kunnen’ vragen.

Een gemist doel kan voorkomen dat je de mist ingaat.

Mildheid verdringen versterkt eigen onzekerheid.

 Woordeloos begrip kan groter zijn dan de invloed van een woordenvloed.

 Alle teleurstellingen ten spijt, plannen doen telkens weer hoop herleven.

 Tijdsbeleving is afhankelijk van verrassende momenten.

 Het juiste ogenblik is voorbij eer je het weet.

 Een mislukte poging tot moed is toch een poging geweest.

 Niet kunnen ingaan op mogelijkheden van dit moment, zou later een reden tot dankbaarheid kunnen zijn.

 Innerlijke rust is de enige zekerheid die we zelf kunnen scheppen.

 Lichtpunten van kleine vreugden verhelderen onze vervagende horizon.

 Als antwoorden op vragen geblokkeerd worden, ligt de weg naar tobben open.

 Reeds een enkel woord kan dank verdienen.

 Wanhoop die de dagelijkse bezigheden lamlegt, sloopt de grondvesten waarop latere hoop gebouwd had kunnen worden.

 Liefdeloosheid spoort aan tot negatieve beschouwingen.

 Alles wat je tot denken brengt, brengt je ook een stap verder.

 Bij een vraag over jezelf moet je een eerlijk antwoord durven riskeren.

 Vraag je niet af wie van de twee de eerste stap zal zetten, want dan komt niemand in beweging.

Kinderen moeten het vragen niet afleren.

Een star patroon remt geestkracht.

 Het leek onmogeljk. Het werd mogelijk. Door jezelf.

 Met het klimmen der jaren vervaagt vaak de volheid van gevoelens tot een hernieuwd doorvoelen van de wijze van zijn.  

 Als er zuivere redenen zijn om te vragen, zuiveren de antwoorden soms de atmosfeer.

 Gebrek aan erkentelijkheid voor bewezen steun kan ontspruiten uit onwil eigen onvermogen toe te geven.

Miljoenen doden, gemartelden,

verdrevenen…

‘Gods hand’ gestrand in

niemandsland?

Op de grens van te veel rampspoed kan mildheid opbloeien.

 Niet ieder herkent waarvoor hij erkentelijk zou moeten zijn.

 Innerlijke rust doet de wonderen die het leven je onthoudt.

 Soms verandert er niets, maar het verandert toch omdat je het anders benadert.

 Fanaten kunnen niet toelaten dat anderen uitpraten.

 Een overmaat aan begrip werkt niet als iemand echt onverbeterlijk is.

 Dank voor het wijzen op onze fouten, vereist een hoge vorm   van zelfontwikkeling.

 Wees niet bang te verliezen wat je eigenlijk niet eens meer bezit.

 Slechts openstaan voor je eigen plan, kan je horizon verkleinen.

 Verloren illusies zijn de fundamenten voor nieuwe illusies

 De inwerking van het onbewuste kan ongeweten ons bewuste denken en handelen bepalen.

 Als starre onwil domineert is er geen ruimte voor mildheid.

 Geestkracht die bezwijkt werd niet tijdig door een helpende hand bereikt.

 Verwonderd zie je pas na jaren in waarvoor je dankbaar had moeten zijn.

 Waar een plan oprijst, neemt de moed toe.

 Angst remt vooruitgang, vooruitgang remt angst.

 Stel je beheerst op als er bij het vragen een moeilijk te aanvaarden antwoord komt.

 Geloof aan onstoffelijke kracht vindt geen verklaring in de stoffelijke wereld.

 Labiliteit zoekt steun in een schijnbaar rotsvaste mening.

 We weten nooit welke aspecten in een plan zullen gaan passen.

 Tot een milde zienswijze komen is vaak minder moeilijk dan dit aan iemand uit te leggen.

 Bij putten uit het onbewuste word je je eigen schatgraver.

 Je ziel moet worden tot een werkelijkheid die je ervaart in de bewuste sfeer.

Plannen maken, al is het alleen voor jezelf, houdt de geest levend.  

 Er ligt een lange weg tussen chaotisch voortleven en het maken van een plan.

 Schrap nodeloze bijzonderheden bij het uitdenken van een plan.

In vragen die eigenlijk niet verwoord hoeven te worden, kan zich het beste begrip verbergen.

 Strakke geloofsnormen kunnen geloof verstikken.

 De inwerking van het onbewuste kan ongeweten ons bewuste denken en handelen bepalen.

 Liefde is een eindeloze inspiratiebron, die tot in de eeuwigheid reikt.

 Gedachtekracht als eigen lijfwacht.

Alle dingen zijn moeilijk eer ze gemakkelijk worden.

Geloof in je plannen als er een aanvaardbare basis voor is.

 Na jaren waarin van alles moest of juist niet mocht, dringt de tijd om te beseffen wat een mens wél mag.

 Opgroeien zonder godsdienstige begeleiding kan juist voeren       tot diep geloof.

 De schepper van onachtzaamheid schept leegte.

 De waarde van nu is toen geboren.

 Vraag ook iets voor jezelf.

 Mildheid moet niet ontaarden in goedpraten.

 Kunst is het aan de vergetelheid ontrukken van momenten.

 Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

 EENVOUD IS MOEILIJK

TWIJFEL VERSPERT MOED

Wat nodig is voor het verwezenlijken van een doel is niet altijd te onderkennen.

 Gisteren was het gewoon… vandaag niet meer.Vandaag is het gewoon… morgen niet meer.

 Een gesloten mens is alleen te redden als zijn mond opengaat.

Vragen zonder zinvol antwoord, vermeerdert het aantal vragen.

Begrip of onbegrip ontkiemt na enkele woorden.

Moed werkt aan groei van hernieuwde moed.

 De ingeschapen innerlijke kracht verdort bij verwaarlozing van het ‘Zelf’.

 Ontwaken van geestkracht betekent het einde van gemakzucht.

 Duidelijkheid verduidelijkt de diepte van onbegrip.

Wie altijd een geleider nodig heeft, miste te vaak zichzelf.

Het geloof in de Eeuwigheid geeft geduld.

 Praten betekent dat niet iedere poort gesloten is.

 Toegeven dat dankbaarheid onmisbaar is, maakt het leven kleurrijker.

 Gebrek aan duidelijkheid kan levens voor eeuwig scheiden.

 Het kan een herademing betekenen van veel plichten bevrijd te zijn.

 Relaties tussen mensen van verschillend geloof trekken de verschillen glad.

 Mogelijkheden voor een ander bederven, bederft meer dan die mogelijkheden alleen.

 Nog niet verbruikte tijd staat open om te zeggen wat nooit is gezegd.

 Terugdeinzen voor vragen betekent jezelf tekortdoen.

 Moed beweegt zich dikwijls op een onbetreden weg.

 Iets lijkt een onuitvoerbaar droombeeld tot er iemand komt die erin gelooft.

 De vraag is… hóe je vraagt.

 Een niet te onderbreken prater beleeft wat luisteren is als zijn noodgedwongen adempauze intreedt.

 Innerlijke verdeeldheid versplintert de mogelijkheid om een doel te bereiken.

 Domweg vragen om de tijd vol te praten, levert geen echte antwoorden op.

 Een mens weet meer dan hij zich bewust is.

Mogelijkheden… we werken ermee of zouden dat kunnen doen.

Met begrip grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

 Een waarheid van toen hoeft geen waarheid te zijn van nu.

 Geloof kan ontspruiten uit het besef dat er méér is.

 Een enthousiast spontaan bedankje kan wonderen doen.

 Op weg naar mildheid leer je de mensen pas goed kennen.

 Een leven kan steunen op een enkel betoon van liefde.

 Als je slechts op liefde wacht, verwacht je van de ander te veel.

 Een mislukte poging tot moed is toch een poging geweest.

 Een vraag kan intenser kwellen als die nooit aan de orde komt.

 ‘Mild zijn’ neemt men niet altijd serieus.

Mogelijkheden vereisen toegespitste aandacht voor wat eerst onmogelijk leek.

Roer niet in duidelijkheid als het geen zin heeft.

 De weg naar een doel kan op zichzelf een doel zijn.

 Verloren kansen kunnen de weg naar nieuwe mogelijkheden zijn.

 Beoordeel je leven niet naar een moment.

 Normvervaging bemoeilijkt duidelijkheid.

 Groeien betekent begrip krijgen voor een nieuw standpunt.

 De weg naar praten is vaak de enige uitweg.

 De strijd begint dikwijls daar waar deze lijkt te eindigen.

Lafheid is ook schuld.

Liefde verstikt door geslotenheid.

 Woordeloos begrip kan groter zijn dan de invloed van een woordenvloed.

 Juist in gedachtekracht schuilt onmeetbare  verantwoordelijkheid.

 Gevoelens uitspreken doet de ander spreken.

 Verkeerde formulering kan een vraag onjuist doen overkomen.

 Het juiste ogenblik is voorbij eer je het weet.

 Mildheid is de glimlach van een denker.

 Verloren illusies voeren de waarde van het verlies op.

 Een geloof leren verstaan, vraagt het ‘verstaan’ van simpele uitgangspunten.

 Een plan uitvoeren met tijdsbesparing, betekent woekeren met je toegestane levensjaren.

Twijfel verspert moed.

Duidelijkheid voorkomt slepende kwesties.

 Duidelijkheid dringt lafheid terug.

 Moed is de vaste wil om je hoop tot leven te wekken.

 Zonder duidelijkheid stranden goede voornemens.

 Een waarheid wordt pas een waarheid als je er zelf aan toe bent.

 De zwakke mens durft zijn mening niet te herzien.

 Minachting verhindert het de meerwaarde van iemand te herkennen.

 Niet alles waarvoor je dankbaar zou moeten zijn, is prettig.

 Blind geloof maakt doof voor kritiek.

 Een vraag die we laten liggen, ligt vaak te lang.

 Verwacht geen mildheid terug als je die zelf geeft.

 De geest van de tijd ondermijnt zelfstandigheid.

Angst belemmert duidelijkheid.

Voor mildheid is innerlijke vrede een goede start.

 Door mildheid grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

 Kleine omweg… grotere mogelijkheden.

 Om de vrijheid van keuze te garanderen moeten mogelijkheden vrijblijvend worden aangeboden.

 De kunst van ‘het liefhebben’ is niet moeilijk. De kunst van ‘de liefde’ wel.

 Als negatieve gevoelens, spreken, zwijgt de moed.

 Een simpel woord van de ander kan de basis leggen voor eigen spiritueel opleven.

 Mogelijkheden de bodem inslaan kan het begin zijn van een reddingsplan.

 Een ander zijn fouten onder de neus wrijven kan een vriendendienst zijn.

 In het onbewuste kun je terugvinden wat je verloren waande.

 Wil niet te veel. Kies!

 Denken kan denken corrigeren.

 Oud nieuws blijft ‘nieuw’ als we de herinnering eraan vernieuwen.

 Duidelijkheid geeft tijdwinst.

 Niet bewuste spirituele krachten veroorzaken een innerlijke chaos als de krachten onbenut blijven.

 Mogelijkheden benutten begint met inzicht en eindigt met uitzicht.

 Twijfel aan een ingeboren kiem tot liefhebben brengt de aarde tot vertwijfeling.

 Bij mildheid is kritische zin onmisbaar.

 Geestverwantschap overschrijdt de grenzen van het geloof.

 Er is moed voor nodig duidelijkheid aan te horen.

 Mildheid verbreedt de horizon.

 Geloof ondermijnen ondermijnt levenskracht.

 Het antwoord op een vraag kan een levensverhaal afronden.

 Zelfs een gebroken leven kan steun vinden bij de resten van een plan.

Leeg gepraat vult de leegte niet op.

De mate van welslagen bij ogenschijnlijk mislukte plannen is niet te meten.

Grijp niet onbezonnen de eerste de beste hand, want zelfs in wanhoop moet je kiezen.

Geestelijke creativiteit maakt van een doel een kunstwerk.

Het klankbord van de hemel weerklinkt niet alleen bij gebedsverhoring.

Een teveel aan niet-geuíte vragen verstikt het hart, zodat het zich niet meer kan openen.

Vertekening van duidelijkheid werkt onduidelijkheid in de hand.

In zijn aardse schuilhoek opent de mens zijn ogen soms pas als hij op het punt staat deze voor altijd te sluiten.

Mogelijkheden kunnen terugkomen in andere vorm.

Duidelijkheid opent ongekende perspectieven.

Zoek een nieuwe levensvervulling vóór de oude heeft afgedaan.

Een enkele liefdeblijk kan een mens mysterieus doen opbloeien.

Eigentijdse trends over geloofsvragen openbaren godskracht in andere vorm.

Een deur die definitief voor je dichtgesmeten wordt, kan de kiem leggen voor de geboorte van mildheid.

Onderschatting van beschikbare, geestelijke krachtbronnen belemmert vooruitgang in het aardse bestaan.

Verfraaien van een herinnering ‘verfraait’ deze niet.

Uit het onbewuste kunnen krachten omhoog borrelen zonder dat we er gericht naar zoeken.

Niet gelanceerde vragen staan een oplossing in de weg.

Het kan je ontgaan dat je bezig bent een doel te verwezenlijken.

Armoede aan levensgeluk benadrukt de armoede aan belangstelling.

Vindingrijkheid zonder initiatief en volharden is niet meer dan een braakliggend terrein vol verborgen schatten.

Kwaadsprekerij…? Weergave van een waarheid, teruggave van een leugen.

Omstandigheden of ouderdom zonder liefde, kunnen de eens ontvangen liefde verdoezelen.

Bij voorbaat verwacht je dank, terwijl de ander misschien niet eens gediend was van je initiatief.

Bij afgebroken plannen kunnen we de draad achteraf weer opnemen.

Harteloosheid doordrenkt de mensheid als milieuvervuiling, want die kan een vruchtbare bodem veranderen in gifgrond.

Elke futiliteit vormt een schakel in de onverbreekbare keten die reikt tot in de eeuwigheid.

Psychische kracht kan winnen van onwil of wereldse bedenkingen.

Gebruik duidelijkheid nooit als agressieve impuls.

Bewust leven is meer dan zomaar levend voortdobberen.

Duidelijkheid ruimt misverstanden uit de weg.

Een goed schilderij op een slecht plaatsje kan een kleurloos geval lijken.

‘Had ik maar…’ is de spreektrant van iemand die geen of te veel plannen maakt.

Veel ontaardt tot woordenspel, al had het meer willen zijn.

Leef iedere dag of het je eerste of laatste ware.. (bron onbekend)

Het geloof van andersdenkenden aanvaarden, ontketent anders denken’ door andersdenkenden.

De vrijheid van meningsuiting betekent zelfdiscipline.

Mildheid ontwikkelen bewijst dat je over medemensen bent gaan nadenken.

Negatieve invloeden kunnen niet domineren bij een positieve zielsgesteldheid.

Moed vereist zelfkennis.

Zelfkennis vereist moed. (kan ook)

Als het gewicht der jaren van doorslaggevend ‘gewicht’ zou zijn waren alle ouderen wijs.

Vragen kunnen te snel als ongeoorloofd beschouwd worden.

Duidelijkheid kan een gevoel van herademing scheppen.

Blijmoedigheid is als een stille attentie.

Mogelijkheden kunnen geboren worden op basis van een enkel woord, een simpel gebaar, een glimlach.

Beoordeel je leven niet naar een moment.

Negativiteit belemmert de kijk op mogelijkheden.

Geloven op gezag vertekent de goddelijke richtlijnen waardoor men gestuwd wordt.

In de verdroogde knop van gesmoorde liefde wortelt een onstilbaar verlangen naar het geleden verlies.

De eerste stoot tot moed zetelt in een signaal waaraan je houvast hebt.

Wie slechts droomt van plannen, verdroomt tijd voor echte plannen.

Geestelijke kracht kan behoefte hebben aan een rustperiode.

Een waarheid van toen hoeft geen waarheid te zijn van nu.

Normvervaging bemoeilijkt duidelijkheid.

‘Vragen stellen’ vermijden kan angst voor ontknoping              betekenen.

Het juiste ogenblik is voorbij eer je het weet.

Met begrip grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

Duidelijkheid geeft tijdwinst.

Verloren kansen kunnen de weg naar nieuwe mogelijkheden zijn.

Een aan jou verleende dienst houdt in dat een ander eens aandacht aan je heeft besteed.

Je verkijkt je op de ander, zoals ook die ander zich verkijkt     op jou.

De weg naar moed ‘passeren’ we naar eigen keuze.

In onvermijdelijke rustsituaties komt een mens dikwijls pas

aan zichzelf toe.

Uitwisseling tussen binnen- en buitenwereld kan geestelijke kracht in gang zetten.

Een mens weet meer dan hij zich bewust is.

Domweg vragen om de tijd vol te praten, levert geen echte antwoorden op.

In onvermijdelijke rustsituaties komt een mens dikwijls pas aan zichzelf toe.

Vragen kunnen rijzen, voor we er woorden voor weten te vinden.

Innerlijke verdeeldheid versplintert de mogelijkheid om een doel te bereiken.

Duidelijkheid bant leugens uit.

Hardnekkig zwijgen verhult het verlangen om te praten.

Bouwen smeedt de meest hechte schakel aan mogelijkheden naar de toekomst.

Ergernis verdwijnt als de geërgerde zich gaat ergeren aan eigen ergernis.

Laat de geestkracht van anderen je stimuleren en je niet ontredderen bij de gedachte dat je nooit tot een dergelijke instelling in staat zult zijn.

Een mislukte poging tot moed is toch een poging geweest.

Verkeerde formulering kan een vraag onjuist doen overkomen.

Suggesties uit het onderbewuste weigeren kan de genadeslag zijn voor psychische en geestelijke groei.

Geef een levensteken eer levensgeesten geweken zijn!

Leer van jezelf te houden; je kunt immers niet optrekken met iemand aan wie je een hekel hebt.

Een mislukte poging tot moed is toch een poging geweest.

Geloof ondermijnen ondermijnt levenskracht.

Bij duidelijkheid moet mildheid niet uit het oog worden verloren.

Verkeerde formulering kan een vraag onjuist doen overkomen.

Wat nodig is voor het verwezenlijken van een doel is niet altijd te onderkennen.

Het kan een herademing betekenen van veel plichten bevrijd te zijn.

Een niet te onderbreken prater beleeft wat luisteren is als zijn noodgedwongen adempauze intreedt.

De weg naar praten is vaak de enige uitweg.

Het gaat om jóuw mogelijkheden en jóuw taak op dit moment.

Iets lijkt een onuitvoerbaar droombeeld tot er iemand komt die erin gelooft.

Liefde verstikt door geslotenheid.

Moed beweegt zich dikwijls op een onbetreden weg.

Iemand beslist iets weigeren kan een vorm van mildheid zijn.

Een plan van nu zal er misschien pas in de toekomst bij kunnen passen.

Het kan een herademing betekenen van veel plichten bevrijd te zijn.

Het onbewuste laat zich niet uitschakelen, al menen wij dat het niet ingeschakeld is.

Terugdeinzen voor vragen betekent jezelf tekortdoen.

Als de wortel van het doel in het geloof zetelt, moet die kiem wortel hebben geschoten in de persoon.

Terugdeinzen voor vragen betekent jezelf tekortdoen.

Door duidelijkheid kan de verloren tijd niet worden ingehaald.

Vragen zonder zinvol antwoord, vermeerdert het aantal vragen.

Gebrek aan duidelijkheid kan levens voor eeuwig scheiden.

Nog niet verbruikte tijd staat open om te zeggen wat nooit is gezegd.

Begrip of onbegrip ontkiemt na enkele woorden.

Ontwaken van geestkracht betekent het einde van gemakzucht.

De ingeschapen innerlijke kracht verdort bij verwaarlozing van het ‘Zelf’.

Het geloof in de Eeuwigheid geeft geduld.

Vooroordeel verlaagt ‘weten’ tot schijnheiligheid.

Praten betekent dat niet iedere poort gesloten is.

Woordeloos begrip kan groter zijn de inhoud van een               woordenvloed.

Toegeven dat dankbaarheid onmisbaar is, maakt het leven kleurrijker.

Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

Door hoop houden we onszelf tot de dood toe in leven.

Duidelijkheid stimuleert samenwerking tussen gevoel en verstand.

Wat je aan mogelijkheden ‘toevalt’, maakt het begrip ‘toeval’ aanvechtbaar.

Gebrek aan moed is toegeven aan moedeloosheid.

Door mildheid begrijp je fouten van anderen alsof het je eigen

misgrepen zouden kunnen zijn.

Waar de kracht van de geest taant, verschrompelen de           kansen.

Spiritueel ontwaken in je naaste omgeving kan hoop doen ontkiemen, en doorwerken als een niet te stuiten bron van inspiratie.

Jong en oud dichten elkaar te veel rijkdommen toe.

Het voornemen duidelijk te zijn, kweekt innerlijke harmonie.

De schepper van onachtzaamheid schept leegte.

Duidelijkheid brengt ingewikkelde zaken terug tot eenvoudiger gezichtspunten.

Vraag je niet af wie van de twee de eerste stap zal zetten, want dan komt niemand in beweging.

Een leven overstelpt door verboden, verstikt de kans eigen mogelijkheden te creëeren.

Kinderen moeten het vragen niet afleren.

Verdraagzaamheid is niet slechts het dulden van de persoon; het is ook het dulden van diens afwijkende gezichtspunten.

Herken de aftocht van je moed en nieuwe moed is in aantocht.

Innerlijke rust is de enige zekerheid die we zelf kunnen scheppen.

Onattent is hij die slechts zichzelf ziet.

Duidelijkheid moet met zorg gehanteerd kunnen worden.

Het antwoord op een vraag kan een levensverhaal afronden.

Elkaar niets te zeggen hebben houdt in dat alles nog gezegd moet worden.

Treuren over verloren mogelijkheden, blokkeert nieuwe mogelijkheden.

Wat eens mogelijk was, mocht niet, wat je mocht, wilde je niet…, vraag nu aan jezelf of je mag wat je wilt.

Door mildheid moet je niet de indruk wekken dat een slechte daad minder slecht wordt.

Jaloezie op de geestkracht van anderen groeit bij onderschatting van eigen inborst.

Om jezelf te horen hoef je niet te praten, om anderen te horen moet je jezelf het zwijgen opleggen.

Geloven in je taak breekt angst voor tijdgebrek af.

Voor duidelijkheid kan een enkel woord genoeg zijn.

Iemand mogelijkheden opdringen, kan hem beletten de oorzaak van een eigen mislukking te onderkennen.

Het leren herkennen van mogelijkheden is een combinatie van overdenking en het laten opborrelen van indrukken, die zich aan het verstand onttrekken.

Praten betekent dat niet iedere poort gesloten is.

Woordeloos begrip kan groter zijn dan de invloed van een        woordenvloed.

Toegeven dat dankbaarheid onmisbaar is, maakt het leven kleurrijker.

Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

Liefde remt of stimuleert, de vlam vernietigt of verlicht, verwarmt of dient als mistsignaal bij onoverzichtelijke           situaties.

Duidelijkheid stimuleert samenwerking tussen gevoel en verstand.

Door hoop houden we onszelf tot de dood toe in leven.

Sluimerende levenswijsheid is dood bouwmateriaal als het niet van hart naar hart gaat.

Bij een vraag over jezelf moet je een eerlijk antwoord durven riskeren.

  

De kortste weg naar ‘mislukking’ loopt via ‘lange tenen’.

Kijk je nu niet naar die ander? Of zie je hem niet eens?

Wat je aan mogelijkheden ‘toevalt’, maakt het begrip         ‘toeval’ aanvechtbaar.

Lafheid is ook schuld.

 

Waar de kracht van de geest taant, verschrompelen de kansen.

Gebrek aan moed is toegeven aan moedeloosheid.

Iemand kan een goed doordacht plan voor zichzelf opeisen terwijl een ander er de grondlegger ervan is.

Spiritueel ontwaken in je naaste omgeving kan hoop doen ontkiemen, en doorwerken als een niet te stuiten bron van       inspiratie.

Jong en oud dichten elkaar te veel rijkdommen toe.

‘Niet-vragen’ uit lafheid verlengt de tijd van onbegrip.

Het voornemen duidelijk te zijn, kweekt innerlijke harmonie.

Duidelijkheid brengt ingewikkelde zaken terug tot eenvoudige

gezichtspunten.

Een gemist doel kan voorkomen dat je de mist ingaat.

Het voordeel van geldbezit is dat je geen nodeloze gedachten hoeft te wijden aan dat aardse slijk.

Om seks kun je met succes vragen, om liefde niet…

Verdraagzaamheid is niet slechts het dulden van de persoon; het is ook het dulden van diens afwijkende gezichtspunten.

Herken de aftocht van je moed en nieuwe moed is in aantocht.

Innerlijke rust is de enige zekerheid die we zelf kunnen scheppen.

Geestkracht verzamelen voert stapsgewijze en zienderogen naar een betere oogst.

 

Het antwoord op een vraag kan een levensverhaal afronden.

Onattent is hij die slechts zichzelf ziet.

Elkaar niets te zeggen hebben houdt in dat alles nog gezegd     moeten worden.

 

Verlies durven nemen betekent geboorte van de winst.

Wat eens mogelijk was, mocht niet, wat je mocht, wilde je niet…

vraag nu aan jezelf of je mag wat je wilt.

Er zijn mensen die ideeën van de naaste aandienen als het product van persoonlijke hersenspinsels.

Door mildheid moet je niet de indruk wekken dat een slechte daad minder slecht wordt.

Om jezelf te horen hoef je niet te praten, om anderen te horen moet je jezelf het zwijgen opleggen.

Als negatieve gevoelens spreken, zwijgt de moed.

Voor opbouw van je leven benut je dezelfde bouwstenen          als voor afbraak.

De onwil om het onbewuste te laten spreken, openbaart meer over de persoon dan wat hij over zich zelf verzwijgt.

De moed tot vragen kan je ontnomen worden door de instelling van de ander.

Bij de opvoeding duidelijkheid hanteren kan de kans bieden

tot harmonische ontplooiing.

Voor duidelijkheid kan een enkel woord genoeg zijn.

Geloven in je taak breekt angst voor tijdgebrek af.

Iemand mogelijkheden willen opdringen kan hem beletten

de oorzaak van een eigen mislukking te onderkennen.

Krampachtig vasthouden aan een verloren liefde kan een

wachtende liefde in de weg staan.

Zonder zelfkennis komt liefde niet voldoende tot zijn recht.

Moed is het durven incasseren van mislukkelingen.

Als de eerste steen voor een plan is gelegd, kunnen we zoeken

naar een nieuwe steen die erop past.

Rem voortsnellende tijdsbeleving met bewust doorworstelen van ogenblikken.

De waarden van het heden hebben we in het verleden        bestreden.

Duidelijkheid verhoogt zelfkennis.

‘Het zal wel ergens goed voor zijn…’ Een vaag gevoel tot een

ongezien doel.

Een zwijger wacht op iemand die de kraan van zijn gespreksstof opendraait.

Onuitgesproken dankbaarheid spreekt nooit voor zichzelf.

Ontkennen dat een aanwijzing van een ander je verder heeft

geholpen, onthult je zwakke zijde.

Het juiste ogenblik is voorbij eer je het weet.

Duidelijkheid vereist innerlijke moed.

Een soepele geest overdenkt zo nodig wijziging van zijn plan.

Een star patroon remt geestkracht.

Geef oude wensen nieuwe vormen.

Door duidelijkheid kunnen ingewikkelde vraagstukken eenvoudiger worden.

Duidelijkheid vereist innerlijke moed.

Praten doet denken als denken tot praten leidde.

Tegen een muur van zwijgzaamheid kan geen roos groeien.

Alles wat je tot denken brengt, brengt je ook een stap verder.

Afkeer van mildheid kan een weerspiegeling zijn van eigen onverwerkte problemen.

Een plan is een bouwwerk van de geest, dat op vervulling

wacht.

Een plan is een bouwwerk van de geest, dat op vervulling wacht.

Moed betekent het zonder antwoord kunnen stellen.

Verlangens van ‘toen’ zijn niet gelijk aan de verlangens

van ‘nu’.

Berusting mag niet betekenen te berusten vóór een strijd

gestreden is.

Hoe gekneusder een hart, hoe problematischer de te      beantwoorden vragen.

Wees dankbaar voor duidelijkheid, ook al is die onaangenaam.

Geestkracht ondersteunen door dóen.

Gun je de tijd om weer te gaan geloven in liefde.

Mildheid heeft ook zijn grenzen.

Het zou mogelijk moeten zijn om bepaalde mogelijkheden

onmogelijk te maken.

Devotie van gevouwen handen hoeft de mate van geloof niet

te vertegenwoordigen.

Wie de mogelijkheid tot versterking van geestkracht      miskent, misgunt zichzelf een overwinning.

In de schuilhoeken kunnen we speuren naar geestelijke

kracht.

Jong blijven betekent normen herzien zonder oude waarden

overboord te zetten.

De geestkracht die je meebracht wacht ook in tijden van onmacht.

Door duidelijkheid leert men elkaar beter kennen.

Duidelijkheid voorkomt onbegrip

Moeilijk is niet erg. Moeilijk is een uitdaging waarop je     moet antwoorden opdat het niet erg wordt.

Mogelijkheden zijn kansen die op vervulling wachten.

Moed kan betekenen iets doen óf juist iets laten.

Geestkracht moet soms opgegraven worden uit onbekende diepten van een bekend terrein.

In de glans van troostwoorden weerspiegelt zich een laatste

opflikkering van levensmoed.

‘Niet-vragen’ als levenspatroon vergrendelt de kans op      ontbloeien van de ander en jezelf.

De manier waarop je de weg naar je doel aflegt is vaak

belangrijker dan het doel zelf.

Niet beseffen dat een kleinigheid van groot belang kan zijn, verkleint de kansen om mogelijkheden tijdig te onderkennen.

Bespreekbaar maken van de dood geeft het leven meer kansen.

Je ziel heeft geen leeftijd en telt slechts de uren die je eraan

hebt gewerkt.

 

 

Je kunt alleen balans opmaken in de stilte.

 

Een deur die dicht is kan je opentrappen… een hart niet.

Gebroken beloften werken als een boemerang.

De dingen niet uitspreken tot de dood spreekt, doet alle leven reeds voor de dood zwijgen.

Een simpel woord van de ander kan de basis leggen voor eigen spiritueel opleven.

Onschatbare waarden verbergen zich tot de tijd ze wekt.

Soms kan omhaal van woorden nodig zijn om duidelijkheid te bevorderen.

Vriendelijk tegenover jezelf zijn verheldert de keuze van je doel.

Ervaring en begrip achter gesloten deuren bewaren is een erfenis zonder erfgenaam

De kunst van ‘het liefhebben’ is niet moeilijk.

De kunst van ‘de liefde’ wel.

Stel jóuw doel nooit in de plaats van zíjn doel.

Het ontbreken van geloofsbeginselen hoeven geen belemmering voor ‘geloof’ te zijn.

Bestaande liefde waarvan de ander niets merkt, is een merkteken van onbenutte kansen.

Bij moed zet je een zekere stap op een onzekere weg

Krampachtig doelgericht streven versluiert soms de schoonheid van omwegen.

Teleurstellingen ontstaan door duidelijkheid, voorkómen

teleurstellingen in de toekomst.

Het ontbreken van dankbaarheid wordt te weinig erkend als

afwijkend gedrag.

De strijd begint dikwijls daar waar deze lijkt te eindigen.

Mildheid moet niet in slapheid ontaarden.

Sfeer is niet te duiden, maar beduidt meer dan door woorden duidelijk wordt en kan mogelijkheden ontsluiten of barricaderen.

Een goed overwogen plan spaart tijd.

Een ander zijn fouten onder de neus wrijven kan een vriendendienst zijn.

Als angst zwijgt, spreekt rust.

Duidelijkheid opent verlangens om nog meer van het probleem te weten te komen.

Besluiteloos en troosteloos maakt doelloos

Twee waarnemers van één zelfde gebeurtenis kunnen verduidelijken, dat ook duidelijkheid betrekkelijk is.

Liefde delen verbloemt de cijferfout

Chaos stoppen om liefde een kans te geven

Al is het in een modderpoel of in de woestijn, liefde kan            er oogsten.

Als je niet geleerd hebt te praten, kan ook het woord van dank een struikelblok zijn.

Bestaande liefde waarvan de ander niets merkt, is een merkteken van onbenutte kansen.

Een gewelddadige houding kan voortkomen uit zelf ervaren, gebundelde liefdeloosheid, maar is geen vrijbrief voor liefdeloos gedrag.

Het gaat er niet om welke dingen je voor iemand bederft, maar dát je ze bederft.

Hulp-bieden’ camoufleert een eigen gemis aan liefde of schenkt die simpel uit overdaad

Liefde is een eindeloze inspiratiebron, die tot in de eeuwigheid reikt.

Een vriend zijn zonder vrienden te hebben, kan een hoge trap van liefde zijn.

Een hart boordevol liefde deelt er meer van uit dan de drager zelf beseft.

Geen wil drijft liefde, liefde drijft zichzelf.

Aardig zijn kan verlies in winst veranderen.

Zonder zelfkennis komt liefde niet voldoende tot zijn recht.

Liefde zonder uitweg zoekt soms een versmorende binnenweg

zonder zijwegen te zien.

In liefde woordeloos vragen kan meer spreken dan het stilzwijgen verbreken

Als je er vrede mee hebt, de luisterende partij te zijn, zul je altijd mensen treffen die je zullen zoeken, omdat je zo fijn kunt praten.

Bespreekbaar maken van  de dood, geeft het leven meer kansen.

Blijmoedigheid is als een stille attentie

Veranderingen in de mens kunnen zijn doel veranderen

Bidden om kracht vereist van jezelf ook een antwoord

LICHTPUNTEN VAN KLEINE VREUGDEN VERHELDEREN ONZE VERVAGENDE HORIZON

Bij mildheid is kritische zin onmisbaar

Creativiteit maakt van een doel een kunstwerk

Verdrogen van mildheid verdort het bestaan

De invloed van duidelijkheid is niet terug te draaien.

Onze bedoeling is vaak niet te vangen in een      ‘doel’.

Zoek naar de reden  waarom je niet vraagt

Negatieve invloeden kunnen niet domineren bij een positieve

zielsgesteldheid.

De kunst van leven is je talenten niet verspelen, verspillen of   laten ondersneeuwen…

 Herinnering aan ontluikende geestelijke kracht kan de diepe

ondergrond zijn voor hernieuwde geestkracht.

Moed werkt aan groei van hernieuwde moed.

Gebrek aan moed is toegeven aan moedeloosheid.

Begrip houdt vergeving in.

Vraag ook iets voor jezelf

Denken kan denken corrigeren

‘Mild zijn’ neemt men niet altijd serieus

Angst belemmert duidelijkheid

Leegte weegt zwaarder dan een boordevol hart.

Mildheid heeft ook zijn grenzen.

Duidelijkheid bant leugens uit.

Ouderdom wist geen wandaden weg

Vraag ook iets voor jezelf.

Geloofwaardig is een geloof, dat waardig overkomt.

Normvervaging bemoeilijkt duidelijkheid

Twijfel verspert moed

Vaak moet je tijd verliezen om tijd te winnen.

Een star patroon remt geestkracht

Zendingskoorts beknot de vrijheid van de ander

Verwerken van duidelijkheid kan innerlijke strijd

kosten.

Een waarheid wordt pas een waarheid als je er zelf

aan toe bent.

Dalende kansen, stijgende spijt over het niet benutten van mogelijkheden om op liefde of vriendschapsgevoelens te reageren.

Minachting verhindert het de meerwaarde van iemand te          herkennen

Zwijgen opgelegd, bestaansrecht ontzegd, het loodje gelegd,

Néé! Vécht!

Luisteren beleeft een onverbrekelijke prater als zijn noodgedwongen adempauze

Wij wachten voor een open deur maar zien het niet.

Hardnekkig zwijgen verhult het verlangen om te praten.

De kunst van leven is een ander in zijn waarde laten…

Onattent is hij die  slechts zich zelf ziet

Woordeloos begrip kan groter zijn dan de invloed van een woordenvloed

Gebroken beloften werken als een boemerang.

Door één woord ontspoord of aangespoord.

Laat liefde ‘blijken’, voordat deze verzandt door het ontbreken van aandacht.

Geen wil drijft liefde, liefde drijft zich zelf.

Met onbenutte gevoelens van liefde tast men in het duister naar een vermeende wereld vol licht.

Een vriend zijn zonder vrienden te hebben, kan een hoge trap  van liefde zijn.

Liefdeloosheid spoort aan tot negatieve beschouwingen.

Geloof ondermijnen ondermijnt levenskracht

De vraag is… hóe je vraagt.

Door hoop houden we onszelf tot de dood toe in leven.

Zonder duidelijkheid stranden goede voornemens.

Bij putten uit het onbewuste word je je eigen schatgraver

De kunst om een doel te vinden is de kunst om te kiezen.

De moed tot vragen kan je ontnomen worden door de instelling van de ander

Moed is je vaste wil om hoop tot leven te wekken

Duidelijkheid bant leugens uit

Duidelijkheid vereist innerlijke moed

Een vraag kan intenser kwellen als die nooit aan de orde komt

Oog krijgen voor mogelijkheden kan aangeleerd worden

In de verdroogde knop van gesmoorde liefde wortelt een onstilbaar verlangen naar het geleden verlies

Liefde tonen is een kunst die men het beste vroeg kan leren

Bedelen om liefde schept nog geen liefde bij een ander

Een baby die -zeer onderschat-, vergeefs op liefde wacht, kan daardoor blijven wachten op ontluiken van zichzelf

Een enkel liefdeblijk kan een mens mysterieus doen opbloeien

Slechts op liefde wachten, verwacht van de ander te veel.

Zonder zelfkennis komt liefde niet voldoende tot zijn recht

Liefde remt of stimuleert, vernietigt of verlicht, verwarmt of dient als mistsignaal bij onoverzichtelijke situaties

Liefde verstikt door geslotenheid

Leeg gepraat vult de leegte niet op.

Liefde zonder uitweg zoekt soms een versmorende binnenweg zonder zijwegen te zien

De kortste weg naar ‘mislukking’ loopt via ‘lange tenen’

Ogenschijnlijk verspilde liefde kan de spil blijken waardoor de ander nog functioneert

Hoe we onze liefde betonen en vooral op welk moment kan

bepalend zijn voor het antwoord.

Massa’s vullen de ruimte, weinigen de leegte.

Vraag je niet af wie de eerste stap zal zetten want dan komt er niemand in beweging.

Twijfel aan een ingeboren kiem tot liefhebben brengt de aarde tot vertwijfeling.

Liefde zonder uitweg zoekt soms een versmorende   binnenweg zonder zijwegen te zien.

Labiliteit zoekt steun in een schijnbaar rotsvaste mening.

De invloed van duidelijkheid is niet terug te draaien.

De kunst om een doel te vinden is de kunst om te kiezen.

Als er zuivere redenen zijn om te vragen, zuiveren de antwoorden soms de atmosfeer.

Verwar milde mensen vooral niet met slappelingen.

Moed is de vaste wil om je hoop tot leven te wekken.

Vragen kunnen rijzen, voor we er woorden voor weten te vinden.

De manier van zeggen kan de inhoud van je woorden weerleggen.

Zonder duidelijkheid stranden goede voornemens

Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

Belijden van verschillende geloofswerelden zetelt in dezelfde hunkering.

Bewust leven is meer dan zomaar levend voortdobberen.

Lafheid is ook schuld.

Terugdeinzen voor vragen betekent jezelf tekort doen.

 

Hardnekking zwijgen verhult het verlangen om te praten.

De weg naar een doel kan op zich zelf een doel zijn.

Felheid staat mildheid in de weg.

Reeds een enkel woord kan dank verdienen

Chaos stoppen om liefde een kans te geven.

Mogelijkheden kunnen terugkomen in andere vorm.

Als je slechts op liefde wacht, verwacht je van de ander teveel.

Angst belemmert duidelijkheid.

Iemand wacht op je aandacht.

De weg naar ‘moed’ passeren we naar eigen keuze.

Minachting verhindert het de meerwaarde van iemand te herkennen.

Verfraaien van een herinnering ‘verfraait’ deze niet.

De kunst van leven is jezelf vergeven omdat je met jezelf verder moet…

Een mislukte poging tot moed is toch een poging geweest.

Duidelijkheid geeft tijdwinst.

Verdrogen van mildheid verdort het bestaan.

Opgroeien zonder godsdienstige begeleiding kan juist voeren tot diep geloof.

Liefde tonen is een kunst die men het beste vroeg kan leren.

Geloof ondermijnen ondermijnt levenskracht.

Vaak moet je tijd verliezen om tijd te winnen.

Het gewicht van een last kan gedragen worden door geloof.

Gebrek aan moed is toegeven aan moedeloosheid.

Een ademloze tocht begint daar waar de adem ophoudt.

‘Mild zijn’ neemt men niet altijd serieus.

‘Vragen’ worden vaker verzwegen dan geheimen.

Heb geduld met je eigen ‘ik’…

Begrip is het brandpunt voor mildheid.

‘Zendingskoorts’ beknot de vrijheid van de ander.

Moed betekent het zonder antwoord kunnen stellen.

Met begrip grijp je wat ongrijpbaar lijkt

Eenvoud is moeilijk

Een waarheid wordt pas een waarheid als je er zelf aan toe bent.

Om jezelf te horen hoef je niet te praten, om anderen te horen moet je jezelf het zwijgen opleggen.

Duidelijkheid verdrijft twijfel

MOED VEREIST ZELFKENNIS

Een wakkere geest die uit moedeloosheid de kans loopt in te slapen, kan alleen zelf  de wekker aan zetten.

Zich onderwerpen aan het oppergezag van een geloofsrichting beknot het vragen of werpt juist

vragen op.

Beoordeel je leven niet naar een moment

Een heerser zal zelden een weg vinden om mildheid op te brengen.

Slechts op liefde wachten, verwacht van de ander te veel

Begrip is het brandpunt voor mildheid

Angst remt vooruitgang, vooruitgang remt angst.

Gun je de tijd om weer te gaan geloven in liefde.

Lichtpunten van kleine vreugden verhelderen onze vervagende horizon

Alles wat je tot denken brengt, brengt je ook een stap verder

Bij een vraag over jezelf moet je een eerlijk antwoord durven riskeren

Terugdeinzen voor vragen betekent jezelf tekortdoen.

Verloren liefde koesteren, koestert het verlangen naar liefde

Eenvoud is moeilijk

Berusting mag niet betekenen te berusten vóór een strijd gestreden is

Wie slechts droomt van plannen,  verdroomt tijd voor echte plannen

Zendingskoorts beknot de vrijheid van de ander.

De waarden van het heden hebben we in het verleden bestreden

Een samenspraak die geen tegenspraak duldt is een verkapte alleenspraak.

Gun je de tijd om weer te gaan geloven in liefde

De stap vooruit mag niet worden tegengehouden door de blik achteruit.

Mogelijkheden zijn kansen die op vervulling wachten.

Bidden om kracht vereist ook van jezelf een antwoord

De knechten van een geloofsdwingeland worden geknecht door gebrek aan geloof.

Een gesloten mens is alleen te redden als zijn mond open gaat.

Een leven kan steunen op een enkel betoon van liefde.

Fanaten kunnen niet toelaten dat anderen uitpraten.

BEGRIP OF WANBEGRIP ONTKIEMT NA ENKELE WOORDEN.

Geestkracht is geen voorrecht voor de uitverkoren enkeling, maar schuilt in de kiem bij een ieder. En wacht erop ontplooid te worden.

Een plan voor een volgend idee kan je bouwen op de fundamenten van het vorige fiasco.

Hopelijk wordt bij minder uitzicht het inzicht groter.

Blind geloof maakt doof voor kritiek.

Iemand wacht op je aandacht.

Oneindigheid wordt bepaald door je eigen begrenzing.

Denken kan denken corrigeren.

LIEFDE is een eindeloze inspiratiebron, die tot in de eeuwigheid reikt.

Teksten in heilige boeken kunnen aan licht inboeten als er geen eigentijds licht op schijnt.

Een vraag die we laten liggen, ligt vaak te lang.

De waarheid kan soms alleen achterhaald worden door vragen.

LIEFDE kan onsterfelijk lijken tot die ongrijpbare rijkdom vervalt in grijpbare armoede.

Vragen zonder zinvol antwoord, vermeerdert het aantal vragen.

Wat in Moed schuilt, schuilt in jezelf.

Sommigen scheppen een modderpoel om veel te kunnen verbergen.

De kunst van leven is onbegrensd…

LEEF ELKE DAG OF HET JE EERSTE OF LAATSTE WARE….!

(auteur onbekend)

Beoordeel je leven niet naar een moment.

Vraag geen gewichtige dingen als iemand onvoldoende tijd heeft.

De kunst van leven is er bij stilstaan dat je ziel nooit erfelijk belast is of kan zijn…

De kunst van leven is je vrije avond aan jezelf besteden….

Het ‘bovenaardse’ wortelt in de wortel van het geloof.

Zich losscheuren van kerkelijke dogma’s stempelt je niet tot goddeloze.

Bij duidelijkheid moet je de waarheid onder ogen durven zien….

Niet gelanceerde vragen staan een oplossing in de weg.

Angst remt vooruitgang, vooruitgang remt angst.

Praten betekent dat niet iedere poort gesloten is.

Geloof ondermijnen, ondermijnt levenskracht.

Groeien betekent begrip krijgen voor een nieuw standpunt.

Niet alles waarvoor je dankbaar zou moeten zijn, is prettig.

Laat LIEFDE niet in de kiem smoren door slechte ervaringen.

Het woord ‘God’ vertegenwoordigt een hoogstaand begrip dat niet-gelovigen geen naam willen geven.

Geloof dat tot agressie leidt, lijdt aan gebrek aan geloof.

Labiliteit zoekt steun in een schijnbaar rotsvaste mening.

De weg naar praten is vaak de enige uitweg.

Blind geloof maakt doof voor kritiek.

Een soepele geest overdenkt zo nodig wijziging van zijn plan.

Vervolging activeert groei van de bestreden geloofsvormen.

Mogelijkheden kunnen je ingefluisterd worden buiten verstandelijke redenering om.

Een vraag kan intenser kwellen als die nooit aan de orde komt.

Geestkracht kan ontbloeien in een zee van tranen.

GEESTKRACHT LEEFT IN IEMAND EN WACHT OP ONTWAKEN

Geestkracht verzamelen voert stapsgewijze en zienderogen naar een betere oogst.

Wereldomvattende geestkracht, aaneengesmeed door onze dolende enkelingen, kan de aarde weer leefbaar maken.

EEN STAR PATROON REMT GEESTKRACHT.

Waar de kracht van de geest taant, verschrompelen de kansen.

Geestkracht moet soms opgegraven worden uit onbekende diepten van een bekend terrein.

Degene die zelfherziening het felst afwijst, heeft dit vaak het hardst nodig…

Eenzaamheid en liefdeloosheid zijn de grootste problemen in de westerse wereld.

Chinese wijsgeer

Devotie van gevouwen handen hoeft de mate van geloof niet te vertegenwoordigen

Geloofsvervolging bestempelt de zwakheid van degene die vervolgt.

Bij een liefdeloos begin, begint de weg van een onvoldane spoorzoeker.

LIEFDE ALS WEGWIJZER OM TE KUNNEN GENIETEN VAN HET UITZICHT.

Praten betekent dat niet iedere poort gesloten is.

GELOOF DAT TOT AGRESSIE LEIDT, LIJDT AAN GEBREK AAN GELOOF.

GELOOFSVERSPREIDING MOET VEELZEGGEND ZIJN ZONDER VEEL TE HOEVEN ZEGGEN.

EEN GELOOF LEREN VERSTAAN VRAAGT HET ‘VERSTAAN’ VAN SIMPELE UITGANGSPUNTEN.

LIEFDE VERSTIKT DOOR GESLOTENHEID.

GELOOF UITDRAGEN DOOR DADEN VAN LIEFDE MAAKT WOORDEN OVER GELOOF OVERBODIG.

Je vraagt of zegt iets over een ander. Is het iets dat de betrokkene zelf zou mogen horen…?

Een gesprek waarbij nauwelijks een vraag wordt gesteld of beantwoord is een alleenspraak.

Beoordeel je leven niet naar een moment…

MILJOENEN DODEN, GEMARTELDEN, VERDREVENEN…

‘GODS-HAND’ GESTRAND IN nIEMANDSLAND..?

De weg naar een doel kan op zichzelf een doel zijn